Sam Ghandchiسام قندچي فرشگرد: درباره دلیل عدم جایگزینی ستاره درخشش در صدای آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2881-farashgard-derakhshesh.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/30RLjm8

http://bit.ly/2MiM4za    http://bit.ly/2lWjL07

http://bit.ly/2L1xYU9    http://bit.ly/2lPKrPW

 

farashgard-derakhshesh

 

پیشتر درباره درخواست دوستان فرشگرد برای برکناری ستاره درخشش، و در مورد تظاهرات فرشگرد در واشنگتن در ارتباط با نایاک، صدای آمریکا، و خانم ستاره درخشش، بحث شد. دوستان فرشگرد سؤال خود را در مورد دلیل عدم تعویض مدیریت صدای آمریکا، در چند روز اخیر دوباره مطرح کرده اند، که پرسشی صادقانه است، چرا که صدای آمریکا بودجه ای را که البته چندان زیاد هم نیست، به هرحال تلف می کند. اما واقعیت این است که مقام مدیریت صدای آمریکا، مقام وزیر خارجه ی ایران نیست که پرزیدنت ترامپ نتواند تغییر دهد، یا متوجه این موضوع نباشد، آنهم در عرض 3 سال ریاست جمهوری خود به رغم داشتن رکس تیلرسون و مایک پمپئو، دو وزیر خارجه ای که مواضعی بسیار متفاوت داشتند، بویژه وقتی ایران در همه ی این مدت در کانون توجه آمریکا قرار داشته است. از دیدگاه این قلم قرار دادن خانم ستاره درخشش در این مقام، از اول در دوران پرزیدنت اوباما، نماد استمالت دادن به ج.ا.ا بوده و هست، و نگهداشتن ایشان نیز در این مقام تا وقتی که رساندن این پیام به رژیم اسلامی حاکم بر ایران مورد نظر باشد، ادامه خواهد یافت. این حرف به این معنی نیست که همه ی مقامات آمریکایی با تغییر رژیم در ایران مخالف باشند، که نیستند، و یا اینکه پیام همکاری با رژیم اسلامی در صورت نرمال شدن، تنها پیام آمریکا باشد، که نیست. هر دولت و هر رییس جمهوری ممکن است همزمان سیاستهای مختلفی را دنبال کند و پرزیدنت ترامپ نیز مستثنی نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم مهر ماه 1398
Oct 9, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH