Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره دروغ، سیاست جناحی و ایرانیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2863-partisan-politics-more.htm

Once again about Lies, Partisan Politics and Iranians

http://www.ghandchi.com/2863-partisan-politics-more-english.htm

مطلب مرتبط:   http://bit.ly/2kw6TgU     http://bit.ly/2kWxVy1   

 

elections-in-france

 

دوباره برخی دوستان موضوع سیاستهای جناحی را پیش کشیده و می گویند: «سام، شما که ژورنالیست مستقل هستی، چرا از حزب سکولار دموکرات ایرانیان و بنیانگذار آن دکتر اسماعیل نوری علا حمایت می کنی». در پاسخ باید بگویم که ژورنالیست مستقل بودن و بر اساس فاکت نوشتن و ارائه ی همه سویِ مطلبِ خبر، نباید مانعی باشد که کسی عضو حزبی سیاسی باشد و در واقع این صداقت کامل را نشان می دهد که روزنامه نگار به مردم این را بگوید، نه آنکه مخفی کند، هرچند باید اشاره کنم که از روز اول تأسیس حزب سکولار دموکرات ایرانیان، گفته ام که فقط هوادار هستم و عضو آن حزب نیستم و از همان روز اول توضیح دادم که چرا عضو نیستم که هیچ ربطی به سمتگیری جناحی در سیاست ندارد. و در ارتباط با دکتر اسماعیل نوری علا، ضروری است تأکید کنم که صرفنظر از اینکه ایشان یکی از بادانش ترین ها در عرصه ی سیاست ایران است، از معدود کسانی در سطح بالای سیاست ایران است که این قلم افتخار آشنایی در طی زندگی ام داشته ام که هرگز به من دروغ نگفته است. گاهی در مورد برخی از آن دیگران به خود می گویم با دوستانی اینچنین چه نیازی به دشمن است. ضمناً حزب سکولار دموکرات ایرانیان تنها جریان سیاسی نیست که مورد حمایت این قلم است هرچند مهمترین آنها ست. در خاتمه باید خاطر نشان کنم که در سیاست آمریکا، همانطور که شب گذشته توضیح دادم ما عموماً از «دو جناحی بودن» حرف می زنیم، چرا که در اینجا دو حزب سیاسی اصلی وجود دارد، در حالیکه در کشورهایی نظیر فرانسه، یا ایران که در کانون توجه ما قرار دارد، همه چیز بسیار بغرنج تر، و ساده انگاری است که فکر کنیم سیاستِ حتی قدرت حاکمه ی رژیم اسلامی حاکم بر ایران، از طریق دوجناح "اصولگرا" و "اصلاح طلب" قابل ترسیم است، مضافاً آنکه اپوزیسیونِ واقعی هیچیک از آندو نیست، و به وجود اپوزیسیون واقعی در داخل کشور حتی اذعان نمیشود، و همه ی فعالیت اپوزیسیون بطور رسمی با نام واقعی، فقط در خارج از ایران، قابل رؤیت است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم شهریور ماه 1398
Sept 20, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH