Sam Ghandchiسام قندچي نایاک، آمریکایی های ایرانی تبار و سیاستهای جناحی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2862-partisan-politics.htm

NIAC, Americans of Iranian Ancestry and Partisan Politics

http://www.ghandchi.com/2862-partisan-politics-english.htm

مطلب مرتبط:  http://bit.ly/2Ia5RPq   

 

trump-obama-niac.png

 

بسیاری از آمریکایی های ایرانی تبار از اینکه سیاستهای جناحی ایران بر زندگی آنها اثر می گذارد، شکایت دارند، بویژه وقتی آنها سیتیزن و متولد در خاک آمریکا هستند. مثلاً در شهر واشنگتن اگر پدرتان از مقامات ساواک شاه یا ژنرالی در ارتش شاه بوده، شما ممکن است سکوریتی کلیرنس به سرعت دریافت کنید، در حالیکه اگر شما یک ایرانی عادی با بسیاری اقوام در داخل ایران هستید، وقتی برای سکوریتی کلیرنس تقاضا دهید که برای اکثر مشاغل در این شهر لازم است، ممکن است ماه ها و شاید سالها به طول انجامد و در پایان نیز رد شوید، و البته قابل فهم است چرا که تحقیقات در کشوری نظیر ایران مشکل است. کافی است به اینترنت نگاهی بیاندازید و ببینید که آمریکایی هایِ ایرانی تبارِ بسیاری، شکایت به دادگاه های آمریکا به دلیل همین موضوع ارائه کرده اند. در واقع تشکیلات نایاک موفقیت خود را برای جلب بسیاری از ایرانیان به صفوف آن سازمان، مدیون حمایت از شکایات ضدتبعیض آمریکایی های ایرانی تبار است. ممکن است بپرسید که آیا این موضوع واقعاً سیاست جناحی است، آنگونه که این عبارت در آمریکا فهمیده می شود؟ نه واقعاً، اگر شما کارمند دولت هستید که از طریق رییس جمهور تعیین نشده، انتظار این است که غیرجناحی یا دوجناحی عمل کنید که در اینجا معنایش این است که طرفدار شدید جمهورخواهان یا دموکراتها نباشید، که کاملاً با بحثی که در اینجا داشتیم، متفاوت است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم شهریور ماه 1398
Sept 20, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH