Sam Ghandchiسام قندچي نامه ی سرگشاده به پرزیدنت ترامپ درباره کوکلاکس کلان اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2851-president-trump-islamickkk.htm

Open Letter to President Trump about IslamicKKK

http://www.ghandchi.com/2851-president-trump-islamickkk-english.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/4Kj6mB

http://bit.ly/2L1xYU9     http://bit.ly/2lKFkRc

 

president-trump-islamickkk

 

پرزیدنت ترامپ عزیز، امروز سالروز لحظه ای است که جهان، واقعیت کوکلاکس کلان های اسلامی را در یازدهم سپتامبر 2001، تجربه کرد. مردم جهان از جمله ایرانیان در همدردی با قربانیان تراژدی ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک، فوراً عکس العمل نشان دادند، چرا که، ایرانیان در میان نخستین قربانیان کوکلاکس کلان های اسلامی بوده اند، که زندگی ما را نابود کرده اند، هر جایی که زندگی می کنیم. چه کسی با راه حل نئوکانها برای این فاجعه ی جهانی قرن بیست و یکم موافق باشد یا نه، بدون تردید کوکلاکس کلان های اسلامی از معضل عدالت اجتماعی در عصر ما سوء استفاده می کنند تا که طرح خود را برای بازگرداندن بشریت به دوران جامعه ی اولیه ی اسلامی در 1400 سال پیش، تحمیل کنند. گرچه آینده نگرها راهکار آلترناتیوی را برای عدالت اجتماعی ارائه کرده اند، اما اساساً گوش شنوایی نیافته اند و جهان مابین آنهایی که اصلاً مشکل عدالت اجتماعی در عصر ما نمی بینند، چه در آمریکا، اروپا، روسیه، یا چین از یکسو، و چه آنهایی که نظیر کوکلاکس کلان های اسلامی از مشکل عدالت اجتماعی سوء استفاده می کنند و برای تبلیغ تروریسم و بازگشت به 1400 سال پیش تلاش می ورزند، تقسیم شده است. درست است که مدتها پیش، آینده نگرها دیدگاه هایی را بعنوان آلترناتیو در مقابل تروریسم کوکلاکس کلان ها، ارائه کردند، اما چندان شنونده ای این حرفها پیدا نکرد. وقت آن است که آمریکا رسماً از «سکولاردموکراسی» بعنوان آلترناتیوی برای ایران، خاورمیانه، و بقیه ی جهان، حمایت کند، چرا که کوکلاکس کلان های اسلامی، معضل جدی بشریت هستند. با احترام به شما به خاطر همه ی تلاشهایتان برای پرداختن به این فاجعه ی عصر ما.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم شهریور ماه 1398
Sept 11, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH