Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: خطر به اصطلاح «جنگ اتمی محدود» اگر «دعوت ابلهانه از چشم های عقاب» حقیقت داشته باشد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2824-limited-nuclear-war.htm

مطالب مرتبط:   1      2      3      4

 

limited-nuclear-war

 

روز گذشته مقاله ای را تحت عنوان «دعوت ابلهانه از چشم های عقاب» به قلم نویسنده ای با نام «کورش احمدی -ایران»، در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایران دیدم؛ هیچ آشنایی با نویسنده ی مقاله ندارم و چنین نامی را در اینترنت هیچوقت ندیده ام. اما اگر آنچه در آن مقاله آمده حقیقت داشته باشد، خطر به اصطلاح "جنگ اتمی محدود" را می تواند بین ایران و آمریکا به دنبال داشته باشد. دوازده سال پیش در نوشتاری تحت عنوان «دلیل جنگ بخاطر برنامه اتمی»، به تفصیل نظر خود را در مورد این عرصه نوشته ام و تنها چیزی که می توانم اضافه کنم این است که زمانی در دوران کشمکش آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد بحث به اصطلاح "جنگ اتمی محدود" مطرح شده بود و برخی معتقد بودند که لزوماً جنگ اتمی به «زمستان اتمی» منجر نمیشود و "جنگ اتمی محدود" امکانپذیر است. خوشبختانه با فروپاشی اتحاد شوروی هیچگاه جهان نیازی به آن ندید که درست بودن یا غلط بودن ادعاهای مربوط به آنچه را به اصطلاح "جنگ اتمی محدود" خوانده می شود، آزمایش کند. هیروشیما را به یاد آوریم؛ وقت آن است که اپوزیسیون ایران درسهای تشکیلات فراسوی جنگ را که در همان سالها در آمریکا فعال بود، مرور کند و مشخصاً در داخل ایران تشکیلاتی مشابه «تشکیلات فراسوی جنگ» ایجاد کند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مرداد ماه 1398
August 15, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH