Sam Ghandchiسام قندچي درک غلط اپوزیسیون چپ از کشمکشهای رژیم اسلامی و دموکراسی های غربی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2821-majid-siadat.htm

مطالب مرتبط:  1   2

 

iran-un

 

پیش از هر چیز لازم به تذکر است که نقد مقاله ی دیروز آقای مجید سیادت در این نوشتار به معنای توهین به آقای مجید سیادت نیست که یکی از فعالان قدیمی، با دانش، و صاحب نظر در جنبش چپ و ملی ایران هستند. اما درک غلط اپوزیسیون چپ ایران از کشمکشهای رژیم اسلامی و دموکراسی های غربی، باعث واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخاباتهای رژیم نیز هست. این درک غلط، دلیل کشمکشهای رژیم اسلامی حاکم بر ایران را با دموکراسی های غربی، "استقلال طلبی" این رژیم می داند، که تصوری کاملاً غلط است. رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی را به یاد آوریم که سالها کشمکشهای زیادی با دموکراسی های غربی داشت به رغم آنکه مدتها بعد از استقلال، دیگر به شوروی نزدیکی نداشت، و اتفاقاً از نظر اقتصادی کاملاً به غرب نزدیک بود، اما دقیقاً به خاطر واپسگرایی و عقب ماندگی فکری سیاسی، یعنی ادامه ی آپارتاید، با همین کشورهای غربی مرتب در کشمکش بود. به یاد دارم که سهامداران سیاه پوست در کمپانی زیراکس که در آن سالها شرکت مهمی در آمریکا بود تهدید کرده بودند که اگر شرکت به همکاری های تجاری با آفریقای جنوبی ادامه دهد، سرمایه های خود را بیرون بکشند. یعنی دعوا به خاطر واپسگرایی و عقب ماندگی دولت آفریقای جنوبی آنزمان بود و نه "استقلال طلبی" آن کشور که ابداً وجود خارجی نداشت. داستان دعواهای بین المللی رژیم اسلامی ایران نیز همین است. حتی اگر در آمریکا جنبش مبارزه با «کنفِدِرِت» برده داران جنوب شکست خورده بود و آنها نه تنها بر ایالات جنوبی بلکه بر کل کشور در 1864 غلبه پیدا کرده بودند یعنی دولت جفرسون دیویس جونیر پیروز شده بود (توجه کنید با توماس جفرسون اشتباه نشود که یک قرن پیش از او بود؛ جفرسون دیویس جونیر در سالهای جنگ داخلی پرزیدنت ایالات برده داری «کنفِدِرِت» جنوب بود و پایتخت دولت او، شهر ریچموند در ویرجینیا بود)، به هر حال اگر «کنفِدِرِت» پیروز شده بود، همین آمریکا می توانست دچار کشمکشهای ممتد با دموکراسی های اروپایی شود، و حتی بعد از پیروزی آبراهام لینکن، اگر در یک صد سال بعد، جنبش حقوق مدنی شکست خورده و کوکلاکس کلان ها پیروز شده و کل قدرت را در دولت فدرال در آمریکا تصرف کرده بودند، مطمئناً آمریکا با دموکراسی های اروپایی اختلافات عمیق پیدا می کرد و دلیلش "استقلال خواهی" کوکلاکس کلانها نمی بود، هرچند پیش از بوجود آمدن کوکلاکس کلان، «کنفِدِرِت» ها خیلی دوست داشتند همیشه از اصطلاح "استقلال طلبی" استفاده کنند، چه در سطح هر ایالت و چه در کل «کنفِدِرِت» جنوب در آمریکا. جمعبندی کنیم، به رغم وجود مسائل دیگری که آقای مجید سیادت به درستی به بسیاری از آنها اشاره کرده است، اساس کشمکشهای رژیم اسلامی ایران با آمریکا و دیگر دموکراسی های غربی در 40 سال گذشته، نه به دلیل "استقلال طلبی،" بلکه به خاطر واپسگرایی شدید این رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران بوده و هست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم مرداد ماه 1398
August 13, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH