Sam Ghandchiسام قندچي بعد از شورای ملی، فرشگرد، و ققنوس، با «هابی» تازه ی شاهزاده رضا پهلوی آشنا شویم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2693-rp-next-hobby.htm
مطالب مرتبط: https://goo.gl/hoFqBA

 

rp-hobbies

 

شش ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «پایان 40 سال پادشاهیِ رضا پهلوی در آمریکا» درباره «هابی های» مختلف شاهزاده رضا پهلوی در 40 سال گذشته بحث شد و نیازی به تکرار نیست. بعد از «شورای ملی ایران»، و  فرشگرد، که البته در دو هفته ی اخیر شاهزاده حتی از ابتکار فرشگردی ها در راه اندازی توفان توییتری برای افشای نایاک حمایت نکرد، هابی بعدی شاهزاده ققنوس بود که آنهم دیگر شروع نشده تمام شد، و امروز هابی تازه ای را شاهزاده آغاز کردند. متأسفانه نمی توانم درباره این یک مورد وارد بحث شوم چون این یکی مثل داستان آن قمار بازی است که در آخر کار دیگر هرچیزی را ته جیب داشته قمار کرده و ...را قمار می کند، و این یکی در واقع بازی با آبروی یک انسان است که ترجیح می دهم سخنی درباره اش نگویم و بگذارم این یکی هم مانند فرشگرد و ققنوس خود تمام شود، اما در سکوت این قلم. اصل مشکل که در گذشته در مقاله ی «معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه» مطرح شده بود، پایه ای تر از آن است که با این ترفندها حل شود، و فقط زندگی یک انسان بی گناه که از همه ی ابعاد مسأله آگاه نیست، تباه می شود.  به هر حال این بار فقط به این شعر حافظ بسنده می کنم: برو این دام بر مرغی دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه!

 

همان 40 سال پیش شاهزاده رضا پهلوی درست بود که از سلطنت استعفا می داد و به اپوزیسیون کمک می کرد. با وام گرفتن از نوشته ی دکتر ایکس در فوروم آی پی سی باید بگویم، حتی رضا شاه نیز درست بود که اجازه نمی داد انگلهای سلطنت طلب و آخوند که از احمد شاه مأیوس شده بودند، او را از برنامه ی جمهوری منصرف کنند، و دیدیم نتیجه آن شد که رضا خان و ایران دوباره در دام مفتخورهای سلطنت طلب و آخوند افتادند که هدفشان تغذیه از خوان یغمای سلطنت بود و بس.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم خرداد ماه 1398
June 9, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH