Sam Ghandchiسام قندچي  چرا طرح پروژه ققنوس توسط شاهزاده رضا پهلوی بعنوان آلترناتیو، بیراهه ی دیگری نظیر موارد مشابه است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2673-qoqnoos.htm

مطالب مرتبط:

http://bit.ly/2HSDvKo

https://goo.gl/hoFqBA

 

qoqnoos

 

درباره داستان پروژه ققنوس پیشتر نوشته ام و هیچ حرف تازه ای ندارم که اضافه کنم. دوباره روز گذشته پس از شکست آخرین طرحهای شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده این بار با کمک برخی دوستانشان در مجامع بین المللی، پروژه ققنوس را بعنوان نوعی آلترناتیو برای جنبش سیاسی ایران مطرح کرده اند. از دیدگاه این قلم، اینهم بیراهه ای دیگر و نوعی شبیه سازی تلاشهایی است که برای 4 دهه امثال این قلم انجام داده ایم؛ اما، بدون درک اصل مسأله، و بعد از مدتی نظیر «فرشگرد»، «شورای ملی ایران» و امثالهم دلشان را میزند و "تک خال" تازه ای رو می کنند و سرگرمی دیگری پیدا خواهند کرد. ابداً این سخنان تخطئه کسانی نیست که پیش از ورود شاهزاده رضا پهلوی در پروژه ققنوس فعال بوده اند، همانگونه که در مورد جریان فرشگرد نیز اشاره شد، مخالفت با فرشگرد به معنی نادیده گرفتن سالها فعالیت سیاسی و مدنی دوستانی نبوده و نیست که در آن جریان شرکت دارند، و همین هفته ی پیش، این قلم از توفان توییتری در مخالفت با نایاک که اساساً دوستان فرشگرد راه انداخته بودند، حمایت کردم، در حالیکه شاهزاده رضا پهلوی حمایت نکرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم خرداد ماه 1398
Jun 2, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH