Sam Ghandchiسام قندچي نامه سرگشاده به برخی امضا کنندگان فرشگرد درباره رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2320-rp-farashgard.htm

   

 

farashgard

 

دوستان گرامی نیازی به ذکر نام نیست آنهایی که در لیست امضاکنندگان فرشگرد مخاطب این قلم هستند، خودشان خوب می دانند. از روز اول تأسیس فرشگرد در مورد شما بحث کردم (1).  به این آقای رضا پهلوی اعتماد نکنید. آنچه در مورد او نوشته ام و بلاهایی که تشکیلات ساواکی هایش در 40 سال گذشته در آمریکا بر سر خود و خانواده ام آورده اند، دقیق و عین حقیقت است و لطفاً تا پایان متن نوشته ضمیمه را با دقت مطالعه کنید (2). آقای رضا پهلوی فقط می خواهد از شما سوء استفاده کند و بعد که کارش تمام شد می شوید نظیر بقیه ای که راه شما را رفتند. از من گفتن.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آبان ماه 1397
October 30, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره فرشگرد

https://goo.gl/WHM3LZ

 

2. چگونه ساواکی های رضا پهلوی تلاش کردند این قلم را ساکت کنند
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki.htm
How I was Pressured to be Silent by Reza Pahlavi's Savaki Agents
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki-english.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH