Sam Ghandchiسام قندچي اصلاح طلبی پس از نقطه عطف هفتم دی ماه 1396، استراتژی «حزب چپ» و بحث آقای احمد پورمندی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2022-eslaahtalabi-vs-eslahtalabi.htm

eslaahtalabi-vs-eslahtalabi

 

تظاهرات هفتم دی ماه 1396 در مشهد نقطه عطفی در جنبش مردم ایران بود (1) و در پی آن حکومتی سکولار و دموکراتیک به هدف جنبش مردمی در ایران تبدیل شد. یک نیروی سیاسی می تواند در جامعه ای برای تغییری بنیادی فعالیت کند و مثلاً بخواهد که رژیم سوسیالیسم دموکراتیک در کشوری نظیر آمریکا برقرار کند و در عین حال در چارچوب قوانین موجود فعالیت کند، نظیر برنی سندرز در آمریکا؛ و البته بدون شک این امر هم به آن نیرو بستگی دارد و هم به قانون اساسی و پراتیک سیاسی در کشور مورد بحث. در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی، اصلاح طلبی، ارتجاعی بوده است (2)، و اساساً هدف خود را بازگشت به عصر طلایی امام خمینی گذاشته است، اما فرض کنیم از فردا کل اصلاح طلبی در ایران سمت و سوی مترقی بگیرد و اصلاح طلبان ما واقعاً اهدافی نظیر قائم مقام و امیر کبیر در دستور کار خود، قرار دهند. آیا اینکه کل کشور بسوی انقلاب برود، یا که وضعیت تغییرات تدریجی 20 سال گذشته ادامه یابد، در استراتژی چنین اصلاح طلبان مترقی اثری خواهد داشت؟ فعلاً بحث در مورد فقط وضعیت انقلابی را مورد نظر قرار می دهیم و وضعیت جنگ که شرایط ویژه نوع دیگری است را صرفنظر می کنیم، گرچه می دانیم در تاریخ برخی نظیر لنین در جنگ جهانی اول می گفتند جنگ را باید به انقلاب علیه رژیم حاکم بدل کرد و برخی دیگر نیز نظیر مائو در جنگ جهانی دوم با گومیندان متحد شدند و استراتژی دفاع مشترک همه نیروهای سیاسی را در چین در برابر حمله ژاپن، انتخاب کردند. اما در مورد بحث وضعیت انقلابی در مقایسه با وضعیت تغییرات تدریجی، مطمئناً در استراتژی اصلاح طلبان تأثیر خواهد داشت همانگونه که برعکس در دوران تغییرات تدریجی در جامعه، نیروهای انقلابی، استراتژی خود را نظیر دوران انقلابی برنمی گزینند، گرچه سرنگونی رژیم را بعنوان هدف در دوران تغییرات تدریجی نیز مطرح می کنند. همانطور که حتی 10 سال پیش از انقلاب 57، شعار سرنگونی رژیم پهلوی را نیروهای سیاسیکار انقلابی مطرح می کردند ولی فقط در یکی دو سال آخر بود که اقدام عملی برای سرنگونی رژیم را در دستور کار خود گذاشتند، البته تأکید می کنم که در اینجا منظور جریانات سیاسیکار آن دوران است وگرنه جریان چریکی حتی در همان 10 سال پیش از انقلاب 1357، عملیات مسلحانه را در دستور کار خود گذاشته بود که اینجا موضوع بحث نیست (3). به بحث اصلاح طلبان برگردیم، آن نیرویی که اساساً در 20 سال گذشته اصلاح طلب خوانده شده است بنظر نمیرسد که این واقعیت را در مورد وضعیت انقلابی در نظر دارد و می خواهند همان استراتژی دوران تغییرات تدریجی را در ایران ادامه دهند صرفنظر از آنکه به وضوح می بینند که ما در دورانی شبیه سالهای 1355 تا 1357 به سر می بریم و نه دورانی نظیر 1320 تا 1332، و امروز جامعه ایران در تب و تاب انقلابی است (4). اینکه برخی نیروها نظیر حزب جدیدالتأسیس چپ (5) که همچنان نظیر اتحاد جمهوریخواهان، از اصلاح طلبان داخل کشور تأسی می کنند، به نتایج مشابه اصلاح طلبان میرسند، به همین دلیل است که صرفنظر از وضعیت انقلابی یا غیرانقلابی، استراتژی خود را بر مبنای مطلق کردن تاکتیک اصلاح رژیم، بعنوان استراتژی، دنبال می کنند، یعنی اگر روزگاری مسعود احمدزاده ها برای همه زمان ها می گفتند "مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک،" این دوستان سالهاست که می گویند: اصلاح رژیم اسلامی هم استراتژی هم تاکتیک، حال چه جامعه در حال تغییرات تدریجی باشد و چه در وضعیت انقلابی قرار داشته باشد. نظرات آقای احمد پورمندی در مصاحبه یکی دو روز پیش ایشان گرچه در مورد شکل همکاری ممکن با مشروطه خواهان حاوی نکات بسیار درست و دقیقی بود و کلاً در بحث سیاستگزاری حزبی و ایجاد جبهه واحد از فهم و دانش بالایی برخوردارند، اما همچنان اشتباهات 20 سال گذشته را در مورد استراتژی جمهوریخواهان سکولار دموکرات، تکرار کرده اند (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اردیبهشت ماه 1397
April 26, 2018

 

پانویس:

 

1. از اين پس هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران ست
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm

 

2. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm

 

3. در حاشیه بحثهای مرتبط با تأسیس حزب چپ ایران
http://www.ghandchi.com/2006-chap-e-iran.htm

 

4. "انقلاب 21 ایران" 
https://goo.gl/w5rMvF

 

5. در حاشیه بحثهای مرتبط با تأسیس حزب چپ ایران
http://www.ghandchi.com/2006-chap-e-iran.htm

 

6. آقای احمد پورمندی در گفتگو با آقای کیانوش توکلی: در مورد حزب چپ و راهبرد سیاسی، سوریه و بحران مشروطه خواهی
http://www.iranglobal.info/node/65933

https://youtu.be/ODxyDXZ3RPU

احمد پورمندی

https://goo.gl/9dJrd7 

 


 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH