Sam Ghandchiسام قندچي بحثی که بین آنارشیستها و شاهزاده رضا پهلوی راه افتاده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2017-reza-pahlavi-vs-anarchists.htm

reza-pahlavi-vs-anarchists

 

شاید شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی تهییجی ساده ای در مورد فروپاشی جمهوری اسلامی و نیاز به اتحاد اپوزیسیون داشته و اصلاً قصدش موضوع آنارشیسم نبوده اما سخنان ایشان با واکنش شدید سایت عصر آنارشیسم در مورد مکتب آنارشیسم مواجه شده است (1). معنای لغوی آنارشی که هرج و مرج است چندان ربطی به مکتب فکری آنارشیسم ندارد، مکتبی که اساساً خواستار نابودی فوری نهاد دولت است و اشکال مختلف خودگردانی را مطرح می کند و حتی شخصیتهایی نظیر آنتونیو گرامشی که اساساً با کمونیسم روسی همسو بود، از صاحب نظران اصلی دیدگاه های حکومت خودگردان هستند به رغم آنکه کسی آنها را آنارشیست نمی خواند. به هر حال موضوع مکتب فکری آنارشیسم در گذشته به تفصیل بحث شده است (2)، اما مطلب مورد بحث در اینجا فروپاشی رژیم و آلترناتیوهای موجود است که هم مورد توجه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود بوده و هم مورد توجه تارنمای عصر آنارشیسم است. واقعیت این است که آنارشیستها نقش برجسته ای در خیزش 96 (3) و کلاً انقلاب 21 ایران (4) دارند و گرچه اتحاد نیروهای سیاسی مطرح در عرصه سیاسی ایران که موضوع بحث شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی مورد اشاره بوده از اهمیت زیادی برخوردار است (5)، اما مطمئناً هیچیک از ائتلافهایی که مطرح می شوند قادر نخواهند بود خواستهای آنارشیستهایی را که در این انقلاب شرکت دارند برآورده کنند و هنوز این شاید مهمترین معضل نظری انقلاب قرن 21 ایران است (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم اردیبهشت ماه 1397
April 22, 2018

 

پانویس:

 

1. عصر آنارشیسم: چرا رضا پهلوی در پیامش خطاب به جامعه مدنی ایران آنارشی هراسی می کند؟!
http://asranarshism.com/1397/02/01/anarchism-105

 

2. آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

Anarchism
https://goo.gl/MbrCRk

 

3. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

4. انقلاب قرن 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

5. اتحادی آینده نگر برای جدایی حکومت و مذهب
http://isdmovement.com/2018/0318/032618/032618-Sam-Ghandchi-A-coalition-for-secularism.htm
http://www.ghandchi.com/1975-etehade-ayandehnegar.htm

 

6. در حاشیه بحثهای مرتبط با تأسیس حزب چپ ایران
http://www.ghandchi.com/2006-chap-e-iran.htm

چهل سال از 1357 گذشت چه حرف تازه ای برای مردم داریم
http://www.ghandchi.com/2015-ahzaabe-e-emrooz.htm 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH