Sam Ghandchiسام قندچي درک غلط جمهوری اسلامی از ترامپ و دموکراسی های غربی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2003-western-democracies.htm

IRI's Misunderstanding of Trump and Western Democracies
http://www.ghandchi.com/2003-western-democracies-english.htm

 

 

Western_Democracies

 

جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسیدن دونالد ترامپ را در آمریکا که همراه کشمکشهای داخلی رهبری آمریکا و دموکراسی های غربی بود فرصتی تلقی کرد تا حضور خود را در خاورمیانه گسترش دهد. درست است که در دیکتاتوری ها، آغاز کشمکشهای درونی در بالا، پایان کار آنهاست، اما این منطق در مورد دموکراسی ها صادق نیست، چرا که بنیان آنها بر پلورالیسم بنا شده (1)، و بالندگی شان بر این اساس است، و در واقعیت، دموکراسی آمریکا استحکام خود را در یکسال و نیمِ ریاست جمهوریِ دونالد ترامپ نشان داده و شکوفا شده است (2). لازم به یادآوری است که این کج فهمی در مورد دموکراسی های غربی مخصوص اسلامگرایان دوران ما نیست. اریک هوفر این حقیقت را در کتاب "معتقدین راستین" در سال 1951 اینگونه توضیح می دهد:

 

"داستایوفسکی این سخنان را از زبان «اسقف تیهون» می گوید: لامذهبی کامل بیشتر قابل احترام است تا لاقیدی این جهانی ... لامذهب کامل یک گام از ایمان کامل فاصله دارد ... اما فرد لاقید هیچ ایمانی ندارد به غیر از هراسی بد." .. "همهء «معتقدین راستین» عصر ما – کمونیست ها، نازی ها، فاشیست های ژاپن، و یا کاتولیک ها، همگی با حرارات می گفتند، و کمونیستها هنوز هم با سخنوری ادعا می کنند، که دموکراسی غرب منحط است. دلیلشان هم این است که مردم غرب خیلی نرم و نازک، خیلی لذت طلب، و بیش از آن خودخواه هستند که بخواهند برای ملت، یا خدا، یا هر هدف مقدس دیگری خود را فدا کنند. به ما گفته می شود که این عدم آمادگی برای مردن، نشانگر فساد و پوسیدگی درونی، اخلاقی و حتی بیولوژیک است. دموکراسی ها کهنه، فاسد، و منحط هستند. آنها هیچ رقیبی برای جماعت خروشان معتقدینی که قرار است وارث کرهء ارض شوند به شمار نمی آیند..." (3).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم فروردین ماه 1397
April 9, 2018

 

1. چند رساله آکادمیک در باب پلورالیسمِ سکولار و آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays.htm
Academic Essays on Secular and Futurist Pluralism
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays-english.htm

 

2. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

 

3. اریک هوفر، کتاب معتقدین راستین، نسخه انگلیسی، صفحه 147

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH