Sam Ghandchiسام قندچي چگونه اکبر گنجی بعنوان مشاور دو دولت در امور جنگ از فقدان شفافیت حمایت می کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1802-akbar-ganji-shafafiat.htm

 

یکی از پدیده های تازه در اپوزیسیون ایران در دوران جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته این بوده که عده ای پیدا شده اند خود را در رسانه های فارسی زبان، اپوزیسیون می نامند اما کارشان این است که گویی مشاور رژیم اسلامی یا دولت آمریکا هستند و حتی گامی جلوتر می روند و گویی در مسابقه بوکس ایران و آمریکا اینها مربی اینطرف یا آنطرف هستند و به مشت زن می گویند شما باید طرف راست حریف مشت میزدی چرا طرف چپ زدی و مضحک تر هم اینکه مدعی هستند دارند به امر پیشگیری از جنگ دو کشور یاری می کنند در حالیکه عدم شفافیت و مذاکرات پشت پرده را سالهاست حمایت کرده اند و نه آنکه شفافیت را در مناسبات کشورهای متخاصم یا دوست، ترویج کنند. این آقای اکبر گنجی دوباره دو کیلومتر و نیم مقاله نوشته و همه حرفش با رژیم جمهوری اسلامی این است که بیشتر رابطه بدون شفافیت با آمریکا، داشته باشد (1)، نه آنکه به مردم بگوید ایران و آمریکا همه این سالها در جنگ افغانستان و عراق و در مذاکرات اتمی در دوران اوباما، بدون شفافیت و اطلاع مردم دو کشور همه گونه زدو بندها را باهم کرده اند در حالیکه روابط رسمی دیپلماتیک نداشته اند که باعث شده هم مردم دو کشور از مناسبات واقعی و علنی با یکدیگر محروم بمانند و برای گرفتن ویزا در کشورهای مختلف در به در شوند و نتوانند بطور عادی مسافرت کنند، و هم اینکه دوکشور در معرض خطر همه گونه آسیب از جمله جنگ قرار داشته و دارند. آلمان هیتلری با شوروی استالینی و بریتانیای چمبلرین همه گونه روابط مخفی داشت و همین عدم شفافیت، مردم جهان را خام کرد که درباره پیمان عدم تجاوز آلمان نازی و شوروی وقتی مطلع شدند که دیگر جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. آقای گنجی نه تنها از همه روابط پنهانی ایران و روسیه در 38 سال گذشته حرفی نمیزند (2)، بلکه حالا در مشاوره هایش به رژیم جمهوری اسلامی نصیحت می کند که بیشتر مناسبات بدون شفافیت با آمریکا داشته باشد، گویی همه قرار و مدارهای پنهانی در دوران مذاکرات اتمی کم بوده که هنوز کسی نمی داند این معاهده اتمی ایران و آمریکا که در دوران اوباما منعقد شد، یعنی برجام، واقعاً چیست که از بسیاری از مفاد آن هنوز مردم دو کشور خبر ندارند، چرا که مذاکرات شفاف نبوده و قرار و مدارها در پشت درهای بسته صورت گرفته؛ و ممکن است همین عدم شفافیت آغازگر جنگی دیگر در خاورمیانه با ایران شود. بعد این آقای اکبر گنجی قبله بخش مهمی از اپوزیسیون خارج کشور شده و از او حمایت می کنند در حالیکه سالهاست اینهمه از آقای گنجی سؤال شده و پاسخگو نیست (3). معلوم نیست چرا کلی از این رسانه های فارسی زبان از جمله رسانه های اپوزیسیون در خارج کشور مبلغین این جناب هستند وقتی بهتر است بجای صاحب نظر اپوزیسیون، ایشان را مشاور بد وزارت خارجه دو کشور به حساب آوریم که اگر نظرات ایشان عملی شود زودتر به جنگ خواهیم رسید. شفافیت در مناسبات بهترین روش پیشگیری در تاریخ برای اجتناب از جنگ و خونریزی بین کشورها بوده و هست. حتی در داخل کشورها نه تنها فقدان شفافیت و نبود دیالوگ آزاد می تواند عامل جنگ داخلی شود بلکه ممانعت از برقراری پلورالیسمِ سکولار (4) و سانسور رسانه ها به دیکتاتوری و بعد هم انفجار در کشورها می انجامد که در رژیم های استبدادی و مذهبی نظیر ایران جمهوری اسلامی غیرقابل کتمان است. فقط نگاه کنید به پلورالیسم و شفافیتی که در آمریکا در داخل کشور در رابطه با دولت ترامپ در یکسال گذشته بوده که بزرگترین ضامن دموکراسی است (5) و این شفافیت چیزی است که باید هم در مناسبات داخلی و هم در روابط خارجی ترویج کرد. آقای اکبر گنجی لطفاً با تبلیغ مناسبات پنهانی بیشتر بین ایران و آمریکا مردم ما را در خطری بزرگتر از جنگ ایران و عراق قرار ندهید (6). همان 8 سال نکبت و دربه دری دوران جنگ ایران و عراق و نتیجه اش که 38 سال تدوام رژیم اسلامی بوده، برای ما بس است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

هجدهم آذر ماه 1396
December 9, 2017

 

پانویس:

 

 

1. اکبر گنجی در رادیو فردا: خطای راهبردی حسن روحانی و قاسم سلیمانی در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا و رئیس سازمان "سی آی ای"
http://news.gooya.com/2017/12/post-9955.php

 

2. آقای اکبر گنجی از روسیه چه خبر
http://www.ghandchi.com/1696-akbar-ganji-russia.htm
http://isdmovement.com/2017/1117/112217/112217.Sam-Ghandchi-Mr.Ganji-What-about-Russia.htm

 

3. اکبر گنجی چه می گوید

https://goo.gl/GkZmDW

 

4. چند رساله آکادمیک در باب پلورالیسمِ سکولار و آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays.htm 
Academic Essays on Secular and Futurist Pluralism
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays-english.htm 

 

5. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm 
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm

 

6.  اکبر گنجی در رادیو فردا: خطای راهبردی حسن روحانی و قاسم سلیمانی در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا و رئیس سازمان "سی آی ای"
http://news.gooya.com/2017/12/post-9955.php


 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH