Sam Ghandchiسام قندچيآیا انتخابات 96 نخستین رفراندوم رژیم است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1423-entekhabat-96-referendum.htm

 

شاید نه آنهایی که سالهاست طرح رفراندوم را برای ایران مطرح کرده اند (1)، و نه جمهوری اسلامی که حاضر نشده حتی به سکولارها حق انتخاب شدن را در همین رژیم اعطا کند (2)، تصور می کردند که انتخابات ریاست جمهوری امسال، عملاً خود به رفراندوم رژیم تبدیل شود!  انتخابات ریاست جمهوری 1396 به سمتی می رود که اساساً گویی رفراندوم رژیم است. موجی که در میان مردم آغاز شده، به معنی، تنها، تحریم یک انتخابات، به دلیل نداشتن کاندیدایی قابل قبول، نیست؛ اتفاقاً شاید در این انتخابات، آقای حسن روحانی، از نظر مردم، پس از ابوالحسن بنی صدر، بهتر از همه کسانی که تا به حال به ریاست جمهوری ایران رسیده اند، تلقی شود. اما عدم مشارکت مردم با این انتخابات، مسأله شخصی با آقای روحانی نیست، بلکه معنایش مخالفت با ساختار حکومت است. یعنی مردم دیگر از ادامه رژیم جمهوری اسلامی در ایران خسته شده اند، گویی ما در دوران شریف امامی هستیم که مردم او را به نخست وزیرهای پیشین رژیم پهلوی ترجیح می دادند، اما مسأله شان پس از اردیبهشت 1357، دیگر اصلاح رژیم نبود، و خواستار تغییر رژیم بودند، بعد هم با روی کار آمدن ارتشبد ازهاری، ابداً حضور نظامیان، باعث نشد که مردم آرزوی بازگشت شریف امامی را کنند، بلکه حتی چند ماه بعد، وقتی که شاه دید با ازهاری هم نتیجه ای نگرفته، و به نخست وزیری شاپور بختیار راضی شد، دیگر حتی بختیار هم نتوانست مردم را از خواست تغییر رژیم، منصرف کند. مردم دیگر، چه درست و چه غلط، تصمیم خود را گرفته بودند. بنظر می رسد که انتخابات 1396 روند مشابهی را در نظام اسلامی حاضر، آغاز می کند. سمبل اینکه کلاً رژیم جمهوری اسلامی، حاضر به هیچگونه عقب نشینی جدی نشده، ادامه خفقان فیلترینگ اینترنت است، که بیان ساده ای از واقعیت استبدادی رژیمی قرون وسطایی در قرن بیست و یکم شده، واقعیتی که دیگر مردم نمی خواهند، تحمل کنند. فیلترینگی که در 4 سال دولت روحانی همچنان پابرجا ماند، به مردم ثابت کرد که بهترین رییس جمهور نیز در این رژیم، نمی تواند به موضوعی به این سادگی، در استبداد مذهبی، پایان دهد، و راه حل، تغییر رژیم است. جالب است شخصی در مصاحبه ای که در لینک پانویس آمده، مدعی رابطه با دولت ترامپ است و می گوید که دولت تازه آمریکا در پی سازش با جمهوری اسلامی است (3)، در نتیجه مهم است توجه کنیم که این مردم ایران هستند که خواستار تغییر رژیم شده اند و نه دولتهای خارجی (4)، و مردم خواست خود را با تحریم انتخابات 1396 بیان می کنند، انتخاباتی که عملاً نخستین رفراندوم پس از تشکیل رژیم جمهوری اسلامی است.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
بیستم اردیبهشت ماه 1396
May 10, 2017
 

پانویس:

 

1. قانون اساسی جدید- رفراندوم ترقی و تحجر
http://www.ghandchi.com/364-ConstRef.htm

 

2.  افسانه دموکراسی اسلامی با حذف سکولارها از قدرت آغاز شد
http://www.ghandchi.com/1422-islamic-democracy-myth.htm

 

3. انتخابات و نظر دولت ترامپ در مورد حکومت اسلامی اسماعيل نوری علا، حسن اعتمادی و بهروز بهبودی در برنامهء ياران بمديريت عليرضا ميبدی

https://vimeo.com/216711184

 

4. آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm 
 
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH