Sam Ghandchiسام قندچيمردم ایران چه نوع تغییری را می خواهند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1328-taghiir-taa-taghiir.htm

 

هر روز فعالان بیشتری در جنبش سیاسی و مدنی ایران به روشنی خواست خود را برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی، مطرح می کنند (1). در سال 1357 مردم ایران برای تغییر رژیم بپاخاستند، اما تغییری بصورت بازگشت به گذشته نصیبشان شد، در نتیجه پس از آن انقلاب، نگاه مردم به تغییر عمیق تر شد، و نگرش تازه، خود را به وضوح طی جنبش سبز، نشان داد (2). پیش از جنبش سبز، در فوریه 2008، شادروان دکتر داریوش همایون مطلبی را در مورد موضوع تغییر با عنوان  "خشت نو از قالب دیگر" منتشر کرد (3). همان زمان نوشتاری که هفت سال پیش از آن درباره بحثی مشابه در ژانویه 2001 به زبان انگلیسی انتشار یافته بود، ترجمه شد، و با عنوان "دو گونه برخورد با توسعه" (4) در اختیار خوانندگان قرار گرفت؛ در پانویس متن فارسی، مقاله دکتر داریوش همایون ذکر شده و برای ایشان ارسال شد که بسیار مورد استقبال آن شادروان، قرار گرفت.

 

در واقع بحث بسیار ساده است. تغییر داریم تا تغییر. این موضوع نکته اصلی بحث است و امروز دقیقاً همین تفاوت است که ضرورت دارد درک شود وگرنه فقط مخالفت با اصلاح طلبی اسلامی کافی نیست. اجازه دهید برای روشن شدن بحث از مثالی استفاده کنیم که اصلاً سیاسی نیست. در سالهای بعد از انقلاب، رسم شده بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، نقل قولی را از داریوش کبیر در نکوهش دروغ، به  یکدیگر می فرستند و دلیل آنهم افشا دروغگویی های مداوم اکثر مقامات جمهوری اسلامی است. بویژه عبارت "خدعه کردم" آیت الله خمینی را فعالان اپوزیسیون بارها نقل قول می کنند، تا منظورشان را نشان دهند.

 

اما برخی از فعالان سیاسی داخل کشور وقتی به خارج می آیند در فضایی که حتی هراس از رژیم هم نمی تواند عذری برای دروغگویی باشد، بسیار دروغ می گویند. اگر موضوعی خصوصی است مجبور نیستند مطرح کنند یا جواب دهند، اما گویی عادت به دروغ پیدا کرده اند و حتی تعجب می کنند وقتی با اشاره به تضاد حرفهایشان، ارتباط با آنها قطع شود. در آمریکا اگر کسی در درخواست شغلی چیزی بنویسد که دروغ باشد، دیگر فرصت دوم نخواهد داشت. البته منظور این نیست که کسی را بخاطر دروغ گفتن، اعدام کنند، اما حقشان است که نخواهند دیگر با شما ارتباطی داشته باشند. ولی برای برخی فعالانی که به خارج آمده اند، چنین قطع ارتباط ها به دلیل دروغگویی آنها، مایه تعجب است.

 

مثال بالا نمونه ای است از تفاوت دو نوع تغییر که چه در انقلاب و چه در اصلاحات جامعه ایران، دنبال شده است. همانطور که در نوشتار مورد اشاره در بالا آمده: "بسیاری از کسانی که پس از انقلاب، ایران را بسوی غرب ترک کردند، با تفاوت بزرگ جوامع جدید، نسبت به جامعهء ایران مواجه شده و آن را همان چیزی یافتند که لازم داشتند و، در نتیجه، توانستند در زندگی تازهء خود به موفقیت های عظیمی دست پیدا کنند. این ایرانیان علاقه شدیدی داشتند تا امور رویاروی خود را، نه به روشی که قرن ها انجام داده بودند، به چالش بکشند؛ ولی آنهائی که رهبری آرزوهای مردم را در انقلاب یا در اصلاحات در دست داشتند چندان تفاوتی با آنهائی که میخواستند وضع را آنگونه که هست نگهدارند، نداشتند، چرا که هر دو گروه از گسست جدی با واقعیت حاضر ایران و ایرانی وحشت داشته و دارند" (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

ششم اسفند ماه 1395
February 24, 2017

پانویس:

 

1. آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm
 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm

بحثهایی در مورد تغییر رژیم در ایران
http://goo.gl/dRB23B

 

2. اپوزیسیون، مردم ایران و تغییر
http://www.ghandchi.com/789-iranians-and-change.htm
 

3. دکتر داریوش همایون: خشت نو از قالب دیگر
http://www.d-homayoun.info/HTfile/Kheshte_Nov.html

 

4. دو گونه برخورد با توسعه
http://www.ghandchi.com/505-taghiir.htm
Change: Revolution, Reform, or
http://www.ghandchi.com/104-New.htm

 

5. همانجا

http://www.ghandchi.com/505-taghiir.htm
 
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

 

 

SEARCH