Sam Ghandchiسام قندچيدختر پرویز ثابتی چه ربطی به اعمال او در ساواک دارد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1039-parviz-sabeti.htm


چند روز پیش مقاله ای در روزنامه شرق درباره تاریخ اعمال پرویز ثابتی در ساواک منتشر شده و در پایان مقاله عکس بزرگی از خانم پردیس ثابتی، دختر ایشان و از دانشمندان مقیم آمریکا، درج شده است (1).

 

آخر اعمال آقای ثابتی چه ربطی به دختر ایشان دارد و ما کی قرار است یاد بگیریم که نظیر طالبان در افغانستان اعضاء خانواده مردم را بخاطر تنفر از کسی هدف قرار ندهیم.

 

موضوع ساواک شاه در گذشته و حال در جنبش سیاسی ایران در همه این سالها به تفصیل بحث شده است (2). اما برخورد صحیح برای بازماندگان جنایات ساواک خونخواهی نیست که مثلاً ایشان چون دختر کسی را در گذشته کشته است امروز نیز دختر ایشان را بدون دلیل در مقاله ای با طرح جزئیات اعمال گذشته آقای ثابتی مطرح کنیم.

 

خوشبختانه در جامعه ایران سنت ایلاتی خونخواهی که در کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان هر روز جان بی گناهی را می گیرد چندان رواجی ندارد. اجازه ندهیم چنین سنتهای نامیمونی آنهم در میان جنبش دموکراتیک و مترقی ما پا بگیرد.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آبان ماه 1394
November 7, 2015

 

پانویس:

 

1. روزنامه شرق: ٣٧‌سال از فرار پرویز ثابتی گذشت، مهسا جزینی
http://ehterameazadi.blogspot.de/2015/11/blog-post_99.html

 

2. ساواک هنوز در آمریکا زنده است
http://www.ghandchi.com/976-savak-alive.htm 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 
 

SEARCH