Sam Ghandchiسام قندچي  دختر پرویز ثابتی چه ربطی به اعمال او در ساواک دارد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1039-parviz-sabeti.htm

 

pardis-sabeti

 

چند روز پیش مقاله ای در روزنامه شرق درباره تاریخ اعمال پرویز ثابتی در ساواک منتشر شده و در پایان مقاله عکس بزرگی از خانم پردیس ثابتی، دختر ایشان که دانشمندی مقیم آمریکا است، درج شده بود (1). آخر اعمال آقای ثابتی چه ربطی به دختر ایشان دارد و ما کی قرار است یاد بگیریم که نظیر طالبان در افغانستان اعضاء خانواده مردم را بخاطر تنفر از کسی هدف قرار ندهیم. موضوع ساواک شاه در گذشته و حال در جنبش سیاسی ایران در همه این سالها به تفصیل بحث شده است. اما برخورد صحیح برای بازماندگان جنایات ساواک خونخواهی نیست که مثلاً ایشان چون متهم به قتل دختر کسی در گذشته است، امروز نیز دختر ایشان را بدون دلیل در مقاله ای با طرح جزئیات اعمال گذشته آقای ثابتی مطرح کنیم. خوشبختانه در جامعه ایران سنت ایلاتی خونخواهی که در کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان هر روز جان بی گناهی را می گیرد چندان رواجی ندارد. اجازه ندهیم چنین سنتهای نامیمونی آنهم در میان جنبش دموکراتیک و مترقی ما پا بگیرد و هر انسانی مسؤل کارهای خودش است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آبان ماه 1394
November 7, 2015

 

پانویس: 

 

1. روزنامه شرق: ٣٧‌سال از فرار پرویز ثابتی گذشت، مهسا جزینی
http://ehterameazadi.blogspot.de/2015/11/blog-post_99.html
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH