Sam Ghandchiسام قندچي مصاحبه جالب آقای سهراب اخوان با دکتر روبرت بامبان درباره فراماسونری در ایران
http://www.ghandchi.com/935-freemasonry-iran.htm

پی نوشت ششم بهمن ماه 1397: با عرض تسلیت به خانواده و دوستان زنده یاد سهراب اخوان. مقاله زیر سه سال پیش در مورد یکی از مصاحبه های پربار ایشان با دکتر روبرت بامبان نوشته شده بود.

مطالب مرتبط: 1    2    3

 

sohrab-akhavan-robert-bamban
 

امروز بطور تصادفی مصاحبه ای را از آقای دکتر روبرت بامبان درباره تاریخ فراماسونری در ایران، در برنامه آقای سهراب اخوان در ویدئویی برگرفته از تلویزیون اندیشه، تماشا کردم. با کارها و نظرات آقای بامبان هیچ آشنایی قبلی نداشتم اما مصاحبه را بسیار جالب و پژوهش شده یافتم و بحثها واقعاً شنیدنی است (1). بیش از ده سال پیش در مقاله ای تحت عنوان "جمعیت رفراندوم" به تفصیل پژوهشهای ویلیس هارمن را در مورد نقش فراماسونرها در انقلاب آمریکا، نقل کرده ام (2). ممکن است برای خوانندگان، بعد از تماشای مصاحبه آقای بامبان، مرور مجدد مقاله "جمعیت رفراندوم" مورد توجه قرار گیرد، گرچه بحث ها در مورد موضوعات متفاوتی است. ضمناً لازم است آنچه را که در مقاله "جمعیت رفراندوم" مورد تأکید قرار داده شده، در اینجا نیز یادآوری کنیم که سوء تفاهمی، ایجاد نشود:

 

"قبل از نگاشتن مرور خود بر کتاب هارمن، میبایست تأکید کنم که بحث دیدگاه های زیر، ابدأ به معنی پشتیبانی اینجانب از نظرات فراماسونری نیست. فراماسونری را ایدئولوژی متروکی میدانم و نقش استعماری آن را در کشورهای در حال توسعه محکوم میکنم، و با هرگونه طرحی که استقلال ایران را به خطر بیاندازد، مخالفم. معهذا میبایست اشاره کنم که کوشش های روحانیت ایران در پلید و شیطانی جلوه دادن فراماسونری، و حمله آنها به کسانی نظیر میرزا ملکم خان، بعنوان جاسوس انگلیس، به خاطر آن بوده است که این افکار، چالشی در برابر قدرت روحانیت در کنترل فکر ایرانیان بوده است. وگرنه بسیاری از ملایان، خود به انگلیس وابسته بودند، و آنان آخرین کسانی هستند، که حق دارند دیگران را به عامل استعمار بودن محکوم کنند. روحانیت همین روش را درباره ایدئولوژی های دیگر، نظیر کمونیسم بکار برد. روحانیت از کمونیست ها شیطان هائی ساخت، تا که کنترل خود را بر فکر ایرانیان حفظ کند. باز هم ذکر کنم که منقد ایدئولوژی کمونیسم هستم، و آنرا اندیشه ای کهنه شده میدانم. اما نکته در اینجا، توضیح این امر است که چرا روحانیت ازهر ایدئولوژی جدیدی، شیطانی برای مردم ساخته است، و این شامل لیبرالیسم هم میشود، و هدف روحانیت، ابقای کنترل مذهب اسلام بر فکر ایرانیان بوده است" (3).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com 
بیست و یکم خرداد ماه 1394
June 11, 2015

 

پانویس:

 

1. مصاحبه دکتر روبرت بامبان با سهراب اخوان درباره تاریخ فراماسونری در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=tc5Pq90ilAg

 

2. جمعیت رفراندوم
http://www.ghandchi.com/328-Referendum.htm 
Referendum Society
http://www.ghandchi.com/328-ReferendumEng.htm

 

3. همانجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH