Sam Ghandchiسام قندچي مصاحبه ای جالب درباره فراماسونری در ایران
http://www.ghandchi.com/935-freemasonry-iran.htm
 

امروز بطور تصادفی مصاحبه ای را از آقای دکتر رابرت بامیان درباره تاریخ فراماسونری در ایران، در برنامه آقای سهراب اخوان در ویدئویی برگرفته از تلویزیون اندیشه، تماشا کردم. با کارها و نظرات آقای بامیان هیچ آشنایی قبلی ندارم اما مصاحبه را بسیار جالب و پژوهش شده یافتم و بحثها واقعاً شنیدنی است (1).

 

بیش از ده سال پیش در مقاله ای تحت عنوان "جمعیت رفراندوم" بطور مفصل پژوهشهای ویلیس هارمن را در مورد نقش فراماسونرها در انقلاب آمریکا، نقل کرده ام (2).

 

ممکن است برای خوانندگان، بعد از تماشای مصاحبه آقای بامیان، مرور مجدد مقاله بالا جالب باشد، گرچه بحث ها در مورد موضوعات متفاوتی است. ضمناً لازم است آنچه را در مقاله "جمعیت رفراندوم" مورد تأکید قرار داده ام، در اینجا دوباره یادآوری کنم که سوء تفاهمی نشود:

 

"قبل از نگاشتن مرور خود بر کتاب هارمن، میبایست تأکید کنم که بحث دیدگاه های زیر، ابدأ به معنی پشتیبانی اینجانب از نظرات فراماسونری نیست. فراماسونری را ایدئولوژی متروکی میدانم و نقش استعماری آن را در کشورهای در حال توسعه محکوم میکنم، و با هرگونه طرحی که استقلال ایران را به خطر بیاندازد، مخالفم. معهذا میبایست اشاره کنم که کوشش های روحانیت ایران در پلید و شیطانی جلوه دادن فراماسونری، و حمله آنها به کسانی نظیر میرزا ملکم خان، بعنوان جاسوس انگلیس، به خاطر آن بوده است که این افکار، چالشی در برابر قدرت روحانیت در کنترل فکر ایرانیان بوده است. وگرنه بسیاری از ملایان، خود به انگلیس وابسته بودند، و آنان آخرین کسانی هستند، که حق دارند دیگران را به عامل استعمار بودن محکوم کنند. روحانیت همین روش را درباره ایدئولوژی های دیگر، نظیر کمونیسم بکار برد. روحانیت از کمونیست ها شیطان هائی ساخت، تا که کنترل خود را بر فکر ایرانیان حفظ کند. باز هم ذکر کنم که منقد ایدئولوژی کمونیسم هستم، و آنرا اندیشه ای کهنه شده میدانم. اما نکته در اینجا، توضیح این امر است که چرا روحانیت ازهر ایدئولوژی جدیدی، شیطانی برای مردم ساخته است، و این شامل لیبرالیسم هم میشود، و هدف روحانیت، ابقای کنترل مذهب اسلام بر فکر ایرانیان بوده است."
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
بیست و یکم خرداد ماه 1394
June 11, 2015

 

پانویس:

 

1. مصاحبه دکتر رابرت بامبان با سهراب اخوان درباره تاریخ فراماسونری در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=6Xu6dNkWOG4

 

2. جمعیت رفراندوم
http://www.ghandchi.com/328-Referendum.htm 

Referendum Society
http://www.ghandchi.com/328-ReferendumEng.htm
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH