Sam Ghandchiسام قندچي تکرار بحثهای حکومت قانون دوران خاتمی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/905-hokoomat-e-ghaanoon.htm

پی نوشت ششم اسفندماه 1397: از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد: http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

 

khatami

 

دوباره برخی دوستان در میان جمهوریخواهان سکولار بحث های حمایت از حکومت قانون را که در زمان حجت الاسلام محمدخاتمی در میان برخی سکولارها عنوان می شد، مطرح می کنند. مشکل فقط ندیدن تفاوت اصلاح طلبی ارتجاعی و اصلاح طلبی مترقی نیست (1). حکم برای قانون مداری در رژیمی با قانون اساسی قرون وسطایی باعث می شود تلاش برای جدا کردن دستگاه مذهبی و دولت دوباره به دست فراموشی سپرده شود.

 

هفت سال پیش در ارتباط با ارزیابی از امیر کبیر و سرکوب جنبش باب این موضوع مورد بحث قرار گرفت (2). در فوریه امسال نیز در نوشتاری اساس این اشتباه مفصلاً توضیح داده شد (3)، اما تنها سایت "جنبش سکولار دموکراسی ایران" به این بحث توجهی نشان داد (4).

 

درک غلط از تحول اروپا در میان روشنفکران دوران مشروطه مشخصاً در نوشتار "چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز" توضیح داده شده است (5). این درک نادرست تا به امروز گریبانگیر بخش مهمی از سکولارهای ایران است. همانطور که در آن نوشتار آمده است، "در اروپا، قبل از انقلاب کبیر فرانسه، بیش از دو قرن برای جدایی دستگاه مذهبی و دولت مبارزه شده بود." آنچه در ایران نداشتیم و پریدن روشنفکران از این واقعیت فکری اجتماعی و تنها در بعد سیاسی دیدن موضوع، ضررهای غیرقابل جبرانی به تحول مدرن جامعه ایران زده است.

 

حتی وقتی قانون اساسی سکولار در ایران مشروطه تصویب شد بازهم تلاش برای جداکردن دستگاه مذهبی و دولت می بایست همچنان در اولویت کار روشنفکران ایران باقی می ماند و تصور نمی شد آنچه بیش از دوقرن طول کشیده در اروپا بدست آید در ایران با انقلابی سیاسی بدست آمده است. موضوعی که در میان روشنفکران آن دوران تنها معدودی نظیر احمد کسروی درک کردند.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
یازدهم اردیبهشت ماه 1394
May 1, 2015

1. اصلاح طلبی ارتجاعی

http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm


 2. ترقی خواهی، جنبش باب، اميرکبير، کسروی و دهخدا

http://www.ghandchi.com/bab-amirkabir-kasravi-dehkhoda.htm

 3. چند کلمه ای در سالگرد انقلاب پنجاه و هفت

http://www.ghandchi.com/872-enghelaab-e-57.htm

 4. چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز

http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

 5. همانجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH