Sam Ghandchiسام قندچي فرض کنیم تفاهمنامه لوزان به عهدنامه ترکمانچای دیگری ختم شود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/899-lausanne-iran.htm
 

پس از امضای تفاهمنامه لوزان بحث های زیادی در اپوزیسیون درباره توافق نهایی مطرح شده است.

 

یک دسته اساساً به دلیل امتیازاتی که در توافق نهایی خواهد بود از این تفاهمنامه حمایت نمی کنند (1).

 

دسته دیگری نیز می گویند که به رغم همه کاستی ها این تفاهمنامه بنفع مردم ایران است (2).

 

شخصا نیز نظرم را در این مورد قبل از انتشار تفاهمنامه لوزان نوشته ام (3).

 

اما بیاییم فرض کنیم عهدنامه ترکمانچای دیگری امضاء شده است. همیشه بحث می شود که در عهدنامه ترکمانچای، ایران 70 شهر قفقاز را از دست داد اما فراموش می شود که بالاخره ایران ماند.  فکر نکنیم اگر آنموقع صلح نشده بود انقلاب مشروطه زودتر روی می داد. خیر اگر آن عهدنامه امضاء نشده بود و جنگ ادامه پیدا کرده بود شاید کل ایران نصیب روسها شده بود. عوامل راه افتادن جنگ ایران و روس در آن برهه تاریخی بسیار بحث شده و هدفم تکرار نیست اما همه شکستها را نمیشود به گردن آنهایی انداخت که مذاکرات را در پایان آن جنگ تا امضای عهدنامه ترکمانچای به پیش بردند. تاریخدانان و متخصصان دیپلماسی باید قضاوت کنند اما شاید در آن مقطع زمانی امکان رسیدن به عهدنامه بهتری وجود نداشت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://iranscope.ghandchi.com
http://www.ghandchi.com

سی و یکم فروردین ماه 1394

April 20, 2015

 

 

پانویس: 

 

1. توسل به دروغ و فريب، برای پوشاندن تسليم به توافقنامه‌ای خفت‌بار، علی شاکری زند
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/04/195376.php

 

2. هجا: تفاهم ایران و کشورهای بزرگ بر سر برنامه هسته‌ای به سود منافع ملی ایران است
http://iranma.us/150404-2

 

3. چه چیزی در توافق آمریکا و ایران برای حقوق بشر هست
http://www.ghandchi.com/873-us-iran-deal-rights.htm 

What is in US-Iran Deal for Human Rights
http://www.ghandchi.com/873-us-iran-deal-rights-english.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH