Reza Pahlavi Does not Represent Iran's Democratic Alternative

 

Sam Ghandchiسام قندچيرضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/741-reza-pahlavi-not-democratic-alternative.htm

 

English Version

http://www.ghandchi.com/741-reza-pahlavi-not-democratic-alternative-eng.htm
 


آقای رضا پهلوی در گفتگو با بی بی سی امروز گفتند که آلترناتيو دموکراتيک نظام موجود در ايران را تشکيل داده اند و نام اين تشکيلات را هم شورای ملی اعلام کردند و اضافه کردند که اگر ديگران هم بخواهند می توانند به آن بپيوندند و نمايندگی خود را داشته باشند تا مردم ايران به دموکراسی برسند. لازم به يادآوری است که ايشان در 30 و چند سال گذشته بارها خبرهای مشابهی را اعلام کرده اند. آقای پهلوی و اکثر اطرافيانشان در اين سالها خود عملکردی دموکراتيک در آمريکا نداشته اند و سوال اين است که چگونه می خواهند برای مردم ايران تشکيلات دموکراتيک بسازند. رضا پهلوی حتی وقتی ظاهرا ضد جنگ حرف می زند از نيروهای خارجی می خواهد اقدامی نظير کودتای سيا سال 1332 بکنند تا ايشان را در ايران بقدرت برسانند. همان کودتايی که حتی آمريکا اذعان به کودتا بودنش کرده است اما طرفداران ايشان هنوز قيام ملی می خوانند. بهتر است آقای رضا پهلوی از قول اپوزيسيون دموکراتيک ايران که بيش از يک قرن سابقه دارد با کشورهای ديگر حرف نزنند و فقط از طرف آنهايی حرف بزند که با دموکراسی کاری ندارند و در پی بازگرداندن سلطنت به ايران به هر قيمتی هستند، حتی با زير پا گذاشتن حقوق بشر و نابودی ايران و ايرانی.

برای مشاهده مصاحبه آقای رضا پهلوی با بی بی سی لطفاً به لينک ضميمه مراجعه کنيد.


سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

بيست و هشتم دی ماه 1391

January 17, 2013

 

مقالات مرتبط:

 

چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟

http://www.ghandchi.com/740-reza-pahlavi-parviz-sabeti.htm

 

هشدار در مورد ادعای رضا پهلوی به نيروهای اپوزيسيون دموکراتيک ايران
http://www.ghandchi.com/742-warning.htm

 

آقای اوباما لطفاً اين ديوار را خراب کنيد

http://www.ghandchi.com/736-obama-monarchy.htm

 

پسران برادرزاده هيتلر

http://www.ghandchi.com/373-hitler.htm

 


مصاحبه چهارشنبه 16 ژانويه 2013 ، 27 دی 1391، آقای رضا پهلوی با بی بی سی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/01/130116_l42_vid_pahlavi_iv.shtml