Sam Ghandchiسام قندچيهشدار در مورد ادعای رضا پهلوی به نيروهای اپوزيسيون دموکراتيک ايران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/742-warning.htm


دوستان عزيز،

 

آقای رضا پهلوی در مصاحبه خود با دويچه وله نه تنها خود و به اصطلاح "شورای ملی" خودساخته اش را نماينده اپوزيسيون دموکرايتک ايران معرفی می کند بلکه مخالفان آن را نيز عوامل رژيم جمهوری اسلامی می خواند.

لينک مصاحبه رضا پهلوی با دويچه وله

البته اين حرفها تازگی ندارد. هواداران افراطی سلطنت سالهاست مخالفان بازگشت سلطنت را نه تنها عامل جمهوری اسلامی خوانده اند بلکه مورد همه گونه توهين و آزار قرار داده اند. خود اين حقير را هواداران افراطی رضا پهلوی سالها پيش حتی مورد تهديد مرگ (1) قرار دادند اما همه جا از کوچکترين توهين به آقای پهلوی داد و فغان راه می اندازند. حالا امروز خود آقای رضا پهلوی، مخالفان خود و طرح "شورای ملی" را، عامل جمهوری اسلامی خطاب می کند. اين زبان رضا پهلوی و سلطنت طلبان افراطی در همه 30 سال گذشته بوده است و امروز نيز آقای پهلوی مدعی نمايندگی اپوزيسيون دموکرايتک ايران است و می گويد هرکسی هم خواست می تواند به او بپيوندند. گويی دعوت اپوزيسيون دموکراتيک دعوت حزب رستاخيز است که بعد هم بگويد هرکه نمی خواهد پاسپورتش را بگيرد و برود. مايه شگفتی است که خبرنگارانی که با ايشان مصاحبه می کنند چرا او را به چالش نميکشند!

تا آنجا که به ادعای آقای پهلوی در مورد نمايندگی اپوزيسيون دموکراتيک مربوط می شود، پاسخ روشن است:

رضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند
http://www.ghandchi.com/741-reza-pahlavi-not-democratic-alternative.htm


Reza Pahlavi Does not Represent Iran's Democratic Alternative
http://www.ghandchi.com/741-reza-pahlavi-not-democratic-alternative-eng.htm


اما نيروهای اپوزيسيون دموکراتيک ايران وقت آن است که روشن در مورد ادعای آقای پهلوی اعلام موضع کنند وگرنه وقتی امروز سکوت می کنند فردا نمی توانند بگويند مخالف بودند. آقای رضا پهلوی از قول همه اپوزيسيون دموکراتيک ايران دارد در راديوها و تلويزيونهای اصلی کشورهای خارجی چنين ادعايی را مطرح می کند که او و شورای ملی اش نماينده اپوزيسيون دموکراتيک ايران هستند آنهم وقتی خود ايشان و اکثريت نيروهای طرفدارشان اصلاً جزو اپوزيسيون دموکراتيک در 30 سال گذشته نبوده اند و در پی احيا سلطنت عملکردی ضد دموکراتيک در اپوزيسيون داشته اند.

 

رضا پهلوی در دويچه وله

اپوزيسيون دموکراتيک ايران در همه اين سالها خود و خانواده هايشان با سختی زندگی گذرانده اند و حتی برای کودک بيمارشان نتوانستند از امکانات درمانی استفاده کنند زمانيکه ايشان از ميلياردها ثروت به غارت رفته از ايران بهره مند بوده و با حق حساب به مقامات کشورهای خارجی در پی آن هستند خود را بعنوان رهبر آينده ايران مطرح کنند و آنچه سلطنت پهلوی از ايران به خارج نياورده را با بازگرداندن سلطنت تصاحب کنند. به همين دليل هم حاضر به استعفا از مقام سلطنت نشدند. به گزارش زير گوش دهيد تا ببينيد که منافع مادی در اين بازی احيا سلطنت که آقای رضا پهلوی دنبال می کند چيست؟
 


 


 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم دی ماه 1391

January 18, 2013

 

1. سومین نامه سرگشاده به آقای رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/504-RezaPahlavi2008.htm
Third Open Letter to Mr. Reza Pahlavi
http://www.ghandchi.com/504-RezaPahlavi2008Eng.htm
 

 

مقالات مرتبط

چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟

http://www.ghandchi.com/740-reza-pahlavi-parviz-sabeti.htm

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH