Sam Ghandchiسام قندچي پرزيدنت اوباماِ عزيز لطفاً برای آزادی آقای طبرزدی سخن بگوييد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/612-ObamaTabarzadi.htm

Dear President Obama Please Call for Mr. Tabarzadi's Freedom

http://www.ghandchi.com/612-ObamaTabarzadiEng.htm

 

mohandes-tabarzadi

 

پرزيدنت اوباماِ عزيز،

 

مطمئن هستم که شما به ياد مياوريد که چگونه برای چندين دهه بخاطر خاطره بهار پراگ 1968 سمبل اپوزيسيون در چکسلواکی سابق الکساندر دوبچک بود و نه واسلاو هاول اما در زمانی که آن کشور بالاخره به آزادی نزديک شد ما ديديم که دومی و نه اولی سمبل نيروی اصلی برای تغيير در *داخل* آن سرزمين بود.

 

ايران در موقعيت مشابهی است. اصلاح طلبان اسلامی نظير آقایان موسوی، کروبی، يا خاتمی، با همه احترامی که برايشان قائلم، اما خواستار آنند که دولت *مذهبی* را حفظ کنند گرچه علاقمندند آنرا رفرم کنند نظير الکساندر دوبچک که ميخواست دولت *کمونيستی* را حفظ کند اما علاقمند بود که آن را اصلاح کند. در همين حال  اپوزيسيون ديگری درست در *داخل* ايران وجود دارد که شامل کسانی نظير آقای طبرزدی که خود از صفوف انقلابيون اسلامی ايران آمده ميشود که به سکولاريسم رسيده و معتقد است که در ايران دموکراسی نميتواند برقرار شود مگر آنکه مذهب و دولت از هم کاملاً جدا باشند. البته برعکس تجربه هايی نظير ترکيه، آقای طبرزدی معتقد است که سکولاريسم نه از بالا بلکه بايد بمثابه يک خواست حقوق بشری در جامعه مطرح شود تا که هم سکولاريسم و هم دموکراسی در جامه ريشه بگيرند و پايدار بمانند.*

 

به عبارت ديگر رهبرانی نظير آقای طبرزدی که دوباره دوماه پيش به زندان افتاد نيز هستند که نميخواهند دولت *مذهبی* را حفظ کنند همانگونه که واسلاو هاول نميخواست دولت *کمونيستی* را حفظ کند و اين موضع را بمثابه پيش شرط برای دموکراسی واقعی ميديد. اين واقعيت درباره اپوزيسيون دموکراسی خواه ِ داخل ايران را در کتابم با عنوان "ايران آينده نگر" مفصلاً توضيح داده ام (1).

 

بيرون از ايران ما بيشتر درباره اصلاح طلبان اسلامی ميشنويم و به همين دليل نيز سلف شما جرج بوش رييس جمهوری پيشين آمريکا برای آزادی اکبر گنجی ژورناليست اصلاح طلب بمثابه سمبل جنبش دموکراسی خواهی ايران فراخوان صادر کرد، هنگاميکه آقای گنجی در زندان بودند، و با مراتب امتنان از همه تلاشهايی که برای آزادی ايشان شد آقای گنجی از زندان آزاد شدند و امروز در آمريکا زندگی ميکنند. اميدوارم که شما فعاليت مشابهی را برای حشمت طبرزدی ژورناليست سکولار و رهبر سياسی ايران که اکنون در زندان در ايران است و خانواده و دوستان او از وضعيت وی چندان خبری ندارند، انجام دهيد.

 

حشمت طبرزدی همواره به مبارزه بدون خشونت نظير مارتين لوترکينگ در جنبش حقوق مدنی آمريکا، متعهد بوده است. در حقيقت در آخرين مصاحبه خود با صدای آمريکا دو روز پيش از بازداشت، آقای طبرزدی بر روی دو نکته تأکيد کرد: اول اين بود که با وجود خشونت رژيم بايد جنبش از هرگونه خشونت اجتناب کند و دوم آنکه وی بر جدايی مذهب و دولت بعنوان تنها اميد برای رسيدن به دموکراسی پايدار در ايران تأکيد گذاشت.

 

آقای طبرزدی بنيانگذار و رهبر جبهه دموکراتيک ايران و چند ائتلاف ديگر در داخل ايران هستند و سالهای زيادی از زندگی خود را در زندان های رژيم سپری کرده اند با اين حال همواره نظرات خود را شجاعانه با شفافيت در نوشته ها و مصاحبه هايشان بيان داشته اند.

 

پرزيدنت اوباماِ عزيز لطفاً براي آزادی آقای طبرزدي و همه زندانيان سياسی ديگر در ايران سخن بگوئيد.

 

باسپاس

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اسفند ماه 1388
February 25, 2010


پانويس ها:

1. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm
 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH