Sam Ghandchiسام قندچي پی نوشتی بر یادداشتم برای مهدی خانباباتهرانی در مورد فیروز نادری و عباس میلانی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4419-niac-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

niac-mehdi-khanbaba-tehrani

 

حدود دو ساعت پیش یادداشتی را برای دوست عزیز آقای مهدی خانباباتهرانی در ارتباط با دو نون به نرخ روزخور معروف دکتر فیروز نادری و دکتر عباس میلانی و کلاً این دارو دسته ی نایاک، منتشر کردم! برای غلطهای املایی و انشایی و مشخصاً اینکه لغت «محض» را نوشته بودم «محظ» عذر می خواهم؛ شخصا مطالب زیادی می نویسم و گاهی تا چند روز بعد فرصت ادیت پیدا نمی کنم وقتی مطلبی مستقیماً در توییتر یا فایل تصویری باشد دیگر نمی توانم بعداً ادیت کنم. اما اصل دلیل انتشار این پی نوشت موضوع ادیت نیست. واقعیت این است که نایاک و این افراد خیلی دوست دارند از خود چهره ی مستقل نشان دهند! در حقیقت بعد از کثافتکاری 9 ماه پیش این دو بی شرف یعنی دکتر فیروز نادری و دکتر عباس میلانی که به قیمت بازداشت و شکنجه ی حسین رونقی تمام شد *، یکدفعه بعد از قتل زنده یاد مهسا امینی، انقلاب 21 ایران اوج گیری بیشتر کرد و این نان به نرخ روز خورها به تکاپو افتادند و فوراً در پی ترمیم وضع خود بودند و حتی به طور غیرمستقیم از طریق دولت آمریکا می خواستند از میهن بان استفاده کنند که دوباره به صحنه باز گردند؛ اما وقتی در آن تلاش خود ناموفق بودند، رفتند سراغ امثال مهدی خانبابا تهرانی، که سکوی پرش این بی شرفها شده است! چند بار به طور خصوصی به مهدی تذکر دادم و در حقیقت خیلی به ندرت شود که اصلاً با کسی تماس خصوصی بگیرم تا چه رسد به آنکه بخواهم موضوعی را تذکر دهم، ولی مهدی توجهی نکرد و متأسفم که در فضای عمومی مجبور شدم این بحث را مطرح کنم. ممکن است سؤال شود که این نگارنده از کجا همه ی این چیزها را می دانم؟ من اینترنت را با دقت می خوانم و واقعاً هیچ منبع دیگری برای نظراتم در مورد هرآنچه می نویسم در اختیار ندارم و به رغم همه ی حملات سایبری نیروهای مختلف در همه ی این سالها تا ته توی کارم را در بیاورند دیده اند که، همیشه مستقل بوده و هستم و همه ی آنهایی نیز که به کامپیوترم حمله کرده اند دیده اند که چیزی مخفی ندارم و هر چه هست را همینکه به فکرم رسیده با خوانندگانم مطرح کرده ام. البته در عرصه های تئوریک برخی کارهای پژوهشی ام هنوز به صورت دستنوشته هستند و حتی تایپ نشده اند و فکر نمی کنم عمرم به انتشار آنها قد بدهد و از این بابت متأسفم ولی به هرحال بیش از این بویژه در وضعیت شخصی که دارم برایم میسر نیست کاری منتشر کنم! بازهم با اظهار تأسف از اینکه ناچار شدم این موضوع را در فضای عمومی مطرح کنم به هر حال اساساً همیشه حرفهایم را در عرصه ی عمومی زده ام و بحثهای سیاسی نیز مربوط به مردم است و من هیچوقت نه دیپلمات بوده ام که رعایت قرارو مدارهای احزاب و دولتها و غیره مسأله ام باشد، و  نه اصلاً به کار سیاست علاقه ای دارم، علاقه ام موضوعات فلسفی است و از بد حادثه در کشوری با رژیم استبدادی متولد شدم و برای نظر دادن درباره ی موضوعات فلسفی هم از اول با حکومت مواجه شدم و برایم عرصه ی سیاست نه تنها مطرح شد بلکه کل زندگی ام را بلعید! با بهترین آرزوها برای همه!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

12 بهمن ماه 1401
February 2, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH