Sam Ghandchiسام قندچي آیا ماجرای کارتون ها نظیر تبعیض نژادی است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/438-Cartoon.htm

Is Cartoon Clash like Racial Discrimination

http://www.ghandchi.com/438-CartoonEng.htm

پی نوشت بیست و پنجم اسفندماه 1397: آقای آزادبیان امروز نوشتاری را در بلاگ پارس تورچ منتشر کرده اند تحت عنوان: کشیدن کاریکاتور از پیامبر اسلام،تمرین آزادی است: https://goo.gl/W1sy6Z . آقای آزادیبان در ایران زندگی می کنند و این قلم ایشان را نمیشناسم و هیچگاه هیچگونه تماسی با ایشان نداشته ام و فقط بلاگ ایشان را چندی پیش بطور تصادفی در اینترنت پیدا کردم و مطالعه می کنم.  مقاله زیر را 13 سال پیش این قلم در ارتباط با موضوعی تا حدی مرتبط منتشر کردم که شاید خوانندگان مایل باشند هردو نوشته را مطالعه کنند. س. ق.

 

human-sacrifice-aztec

 

ماجرای کارتون های تمسخر آمیز مجله دانمارکی (1) و تظاهراتهای برخی مسلمانان در اعتراض به این کارتون ها این بحث را پیش آورده است که آیا ریشه ی همه این درگیری ها، تبعیض بر علیه مسلمانان در غرب است، نظیر تبعیض بر علیه سیاهپوستان در آمریکا که جنبش حقوق مدنی در دوران مارتین لوترکینگ با آن دست و پنجه نرم کرد؟ از دیدگاه این قلم چنین نیست و این بحث ها تشابه غلطی ایجاد میکنند که برای توجیه جنایات اسلامگرایان بکار برده شده است.
 
به بحث اصلی برگردیم. آیا تبعیض ضد برخی اعتقادات اسلامی نظیر تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان است؟ بیائیم مثالی بزنیم. سنگسار کردن زناکاران و یا کشتن مرتد اعتقادات اسلامی هستند. اینها اعتقاداتی جنایاتکارانه هستند. حالا با زبان طنز نظیر کارتون فکاهی این اعتقادات را به تمسخر گرفتن حداقلی است که درباره آنها میشود کرد. کسانی که این نوع اعتقادات را دارند نه تنها نبایستی اجازه داشته باشند قاضی شوند، حتی در هیئت منصفه هم نبایستی باشند و انجام چنین ممنوعیتها را در مورد آنها در کشورهای غربی نه تنها تبعیض نمیدانم بلکه اقدامی درست میدانم که امیدوارم با رشد سکولاریسم در خاورمیانه در آن بخش از جهان نیز چنین شود.
 
آیا اعتقادات ذکر شده در بالا اسلامی است؟ این چیزی است که هر مسلمان و رهبر اسلامی بایستی پاسخ دهد. متأسفانه در زمان فتوای قتل سلمان رشدی اکثر مسلمانان به هر دلیل، بسیاری از ترس، سکوت کردند. در نتیجه تا موقعی که مسلمانی، مرگ بخاطر ارتداد یا سنگسار یا قطع عضو و امثالهم را رد نکرده است، آنها که سخنگویان اسلام هستند و این اعمال جنایتکارانه را ترویج میکنند، به نام همه مسلمانان حرف میزنند. این وضعیت نظیر دورانی است که در غرب، هنگام سوزاندن جوردانو برونو در آتش به اتهام کافر بودن، چنان اعمالی بنام مسیحیت، همه جا گیر بود، و مسیحیان در ارتباط با چنان عملکردهائی بنام مذهب خود، سکوت میکردند (2).
 
در واقع تبعیض مذهبی موقعی است که کسی را صرف آنکه معتقد به مذهب اکثریت در غرب، یعنی چون مسیحی نیست، تخطئه کنند. اما اگر کسی به مذهبی اعتقاد داشته باشد که قربانی کردن یک دختر باکره (3) را در آغاز فصل باران هر سال تجویز کند، دیگر نمیشود گفت که بی احترامی به آن مذهب، تبعیض مذهبی است. وقتی اسلام، کشتن کسی را که از اسلام خارج شده، درست بداند، حتی به شکلی که آیت الله منتظری که در میان آیت الله ها لیبرال قلمداد می شد، و او هم می گفت، خروج از مذهب اگر با تبلیغ خصمانه علیه اسلام باشد، جایز است و چنین اعتقادی هم جنایتکارانه است، و نمیتوان آنهائی که از چنین اعتقاداتی کارتون فکاهی بسازند را سرزنش کرد. این حداقلی است که در مقابله با این افکار ضد بشری میتوان انجام داد.
 
آیا درست کردن کارتون از حضرت محمد بخاطر وجود اینگونه اعتقادات در اسلام درست است؟ واقعیت این است که مگر آنکه فرقه ای از مسلمانان گزارش دیگری درباره اعتقادات حضرت محمد ارائه کند، همه جریانات اسلامی میگویند که حضرت محمد هم نظیر اکثر مسلمانان اینگونه اعمال را تقبیح نکرده بلکه این کارها را تجویز کرده است. اگر در رابطه با حضرت عیسی داستان نجات یک روسپی از دست سنگسار را میشنویم (4) و گفتار وی که سنگ اول را آنکس که گناهی نکرده بزند، در ارتباط با اسلام، بسیاری از صاحب نظران اسلامی حتی این عمل عیسی را نیز نفی میکنند و میگویند عمل سنگسار دستور حضرت محمد است. در نتیجه تا موقعی که مسلمانان و رهبران آنها بما نگویند که محمد و قران ضد این اعمال هستند، مسؤل دانستن اسلام برای این اعمال غلط نیست و کارتون ها هم بر این واقعیت غم انگیز دنیای مسلمانان متکی است.
 
تا آنجا که به ترور مخالفین مربوط میشود، میدانم که اکثریت مسلمانان آن را محکوم میکنند و اعلام هم کرده اند. در نتیجه کارتون های در آن زمینه با واقعیت نمیخواند.
 
خلاصه کنم برابر گرفتن تبعیض مذهبی و نژادی غلط است. مذهب یک سری اعتقادات است و اگر برخی از آنها جنایتکارانه است، نبایستی به آنها احترام گذاشت و همه توجیهات رلاتیویسم فرهنگی هم توجیه جنایات مذهبی است (5).
 
در پایان نکته ای را اشاره کنم. مفصلاً در مقاله ای جداگانه، راجع به اسلام و گلوبالیسم توضیح داده ام که چرا در سطح جهانی ما با این وضع در ارتباط با اسلام روبرو هستیم و به خوانندگان توصیه می کنم آن مقاله را مطالعه کنند که بیان دقیق واقعیت جاری است (6).

 

اما در اینجا میخواهم در ارتباط با مقابله غرب با این وضعیت بحث کنم. امروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که برای اشاعه دموکراسی در ایران از کنگره درخواست 75 میلیون دلار کرده است. همانطور که دیگر نویسندگان غربی هم متذکر شده اند، جمهوری اسلامی ایران یکی از ستون های همه این تجاوزات اسلامگرایان به آزادی در غرب است. و همین نویسندگان هم گفته اند کشورهائی نظیر عربستان اجازه نمیدهند یک کلیسا در خاک آنها ساخته شود و همین مقاله میگوید دو پاکستانی مسیحی را که در پی ساختن کلیسا در عربستان بوده اند، گردن زده اند (7).
 
همین عربستان و رژیم اسلامی حاکم بر ایران سالانه میلیاردها دلار صرف تهاجم فرهنگی اسلامگرایانه به غرب میکنند. در مقابل کل آمریکا برای اشاعه دموکراسی از بودجه 75 میلیون دلار حرف میزند که قیمت خانه بسیاری از این اسلامگرایان در عربستان یا ایران است. تازه معلوم نیست چند درصد این بودجه به اشاعه سکولاریسم تعلق گیرد. با چنین پشتیبانی مالی از سکولاریسم، بی جهت نیست که در عرصه تهاجم فرهنگی اسلامگرایان پیروز هستند و غرب هم به عوض، مجبور به مقابله نظامی در عراق و افغانستان است که سال پیش مخارجش افزون بر 82 میلیارد دلار در عراق شد و امسال هم تخمین ها از 50 تا 120 میلیارد دلار است.
 
جالب است که نشریات جمهوری اسلامی اولین نشریاتی بودند که بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا برای اشاعه دموکراسی در ایران را به مسخره گرفتند چرا که آن نشریات برخلاف اپوزیسیون که از زندگی خود و فرزندانشان این سالها گذاشته اند تا حرفشان را بزنند، دستشان توی کار است و میدانند که مخارج کار جدی فرهنگی چقدر است و نمیشود سطح زندگی خود و خانواده کسانی را که تحصیلات لازم برای این کوشش ها دارند به یک دهم مشاغل عادی رساند، و انتظار داشت موفق بود.

در واقع امثال داریوش و پروانه فروهرها درخت آزادی و سکولاریسم را این سالها با فداکاری های بی شمار و دادن مال و جان در خاورمیانه آبیاری کرده اند. امیدوارم کشورهای غرب هم از خواب بیدار شوند که با چه تهاجم فرهنگی ای روبرو هستند بجای آنکه، منادیان رلاتیویسم فرهنگی (8) آنها را خام کنند، همانطور که هیتلر و فاشیسم را توجیه کردند تا که فاشیسم اروپا را تسخیر کرد (9).

از دیدگاه این قلم با بودجه ی حاصل از درآمد نفت عربستان و ایران و هزینه های مالی که آنها برای اشاعه واپسگراترین اعتقادات اسلامی صرف میکنند، نیروهای سکولار و غرب نیاز به مقابله فرهنگی جدی دارند، وگرنه در این عرصه شکست خواهند خورد. تروریسم علت نیست، معلول است و معلول تبعیض علیه مسلمانان در غرب نیست بلکه معلول هزینه های هنگفتی است که کشورهای خاورمیانه صرف بقای رژیم های مذهبی-سیاسی خود میکنند و با بحث تبعیض برای خود، توجیه میتراشند وقتی یک یهودی در عربستان نمیتواند براحتی حتی سفر کند تا چه رسد به آنکه در آنکشورها زندگی کند،  و این دولت ها برای گمراه کردن مردم از تبعیض مذهبی میگویند، و امثال نلسون ماندلا ها و چپی های هند با اینگونه شعارهای غیرواقعی از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم بهمن ماه 1397
February 15, 2006

 

پانویس:

 

1. Jyllands-Posten
https://en.wikipedia.org/wiki/Jyllands-Posten

2. یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان
http://www.ghandchi.com/314-Vision.htm
A World Vision from City of Heretics
http://www.ghandchi.com/314-VisionEng.htm

 

3. قربانی کردن انسان در تمدن آزتک
Sacrificial killing of a human in Aztec religion
http://www.ghandchi.com/HS.jpg

 

4. Stop Stoning the Women in Iran
http://www.ghandchi.com/27-Stoning.htm

 

5. Cultural Relativists Misrepresent Iran Situation
http://www.ghandchi.com/232-CulturalRelativists.htm
Mary Midgley: Trying Out One's New Sword
http://www.ghandchi.com/newsword.pdf

 

6. اسلام و گلوباليسم- ويرايش دوم تقديم به شاهين نجفی
http://www.ghandchi.com/695-IslamGlobalization.htm
Islam and Globalization-Second Edition Dedicated to Shahin Najafi
http://www.ghandchi.com/695-IslamGlobalizationEng.htm 

7. David Pryce-Jones: Muslims: integration or separatism
https://www.newcriterion.com/issues/2006/2/muslims-integration-or-separatism 

8.
 Mary Midgley: Trying Out One's New Sword
http://www.ghandchi.com/newsword.pdf

Cultural Relativists Misrepresent Iran Situation
http://www.ghandchi.com/232-CulturalRelativists.htm
  

9. David Pryce-Jones: Muslims: integration or separatism
https://www.newcriterion.com/issues/2006/2/muslims-integration-or-separatism 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH