Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب 21 ایران، حسین رونقی و آزادسازی همه زندانیان سیاسی: فتح باستیل

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4374-fathe-bastille.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

bastille-fath

 

حسین رونقی ماندلا ایران شاید آخرین کسی است که از این رژیم نکبت اسلامی برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی روز بعد از روز، ماه بعد از ماه، و سال بعد از سال درخواست کرد و برای آخرین بار خود 50 روز است به زندان افتاده و همچنان در زندان مخوف اوین این یادگار توحش تحت شکنجه قرار دارد. شاه به ماندلا ایران زنده یاد شاپور بختیار فرصت نخست وزیری داد و او درهای زندانها را به روی زندانیان سیاسی باز کرد تا آشتی ملی را میسر سازد؛ اما همین کوکلاکس کلانهای اسلامی او را "نوکر بی اختیار" خطاب کردند و بعد از پیروزی انقلاب 57 نیز نتوانستند آن بزرگوار تاریخ ایران را در خارج کشور تحمل کنند و در پاریس به قتل رساندند؛ در حکومت نحس اسلامی خودشان حتی ماندلا ایران حسین رونقی را تحمل نکرده و او را همزمان با همراه و همرزمش آقای مجید توکلی به زندان اوین انداخته اند به عبارت دیگر این دو انسان فرهیخته که خواسته اند راه مسالمت آمیز را برای خروج از این رژیم منحوس دنبال کنند خود در باستیل ایران یعنی زندان اوین زیر شکنجه هستند! این رژیم برای انقلاب 21 ایران راهی باقی نگذاشته جز درهم شکستن دیوارهای زندانها همچون فتح باستیل و آزاد سازی همه ی زندانیان سیاسی برای همیشه! هیچکسی را نباید به خاطر عقایدش به زندان انداخت و «زندانی سیاسی» این پدیده ی قرون وسطایی را نظیر کل رژیم اسلامی باید به موزه های تاریخ بشریت سپرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

17 آبان ماه 1401
November 8,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH