Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب 21 ایران: نکته ای درباره ی دموکراسی و قضاوت مردم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4362-people-judegment.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

people-judegment

 

در این روزهای انقلاب 21 ایران شاید بحث این نکته ضرری نداشته باشد. هجده سال پیش مقاله ای از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است»!  در روزهای بعد از انقلاب 57 درس های مهمی می شد در مورد درک غلط از آزادی و دموکراسی گرفت؛ یکی را که همه به خاطر داریم برخی رانندگان تاکسی بودند که چراغ قرمز را رد می کردند و اگر می پرسیدید چرا، می گفتند انقلاب کردیم آزاد باشیم! اما در مورد موضوع قضاوت مردم و مدیران نیز نمونه های مشابه داشتیم. مثلاً در میان مقامات رژیم تازه در نقطه ی مقابل خمینی که منصوبان خود را به این راحتی با هر شکایتی برکنار نمی کرد، کسانی هم در همان اوائل در حکومت تازه بودند که نیازی به ذکر نامشان نیست و مدیران دموکراتی بودند، اما تا انتقاداتی در مورد کسی که برای کاری منصوب کرده بودند می شنیدند فوراً پشت او را خالی می کردند و بودجه و وقت زیادی هم برای تیمهای نظرسنجی خود در خیابانها صرف می کردند! آیا این روش مدیریت لزوماً دموکراتیک بود و برای مقامی که داشتند و نیازهای آن زمان معین مناسب بود؟ اتفاقاً به دلیل اول بیشتر و بیشتر در مقابل خمینی تضعیف شدند و به دلیل دوم و عدم توجه به کارهای عاجل تر، به راحتی علیه شان خط امامی ها کودتا کردند! امیدوارم خوانندگان در صورت تمایل اگر فرصت کردند اصل مقاله ی 18 سال پیش را مطالعه کنند که بحث «دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است»، باعث سوء تفاهم نشود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

3 آبان ماه 1401
October 25,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH