Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: تغییر رژیم در ایران به سکولار دموکراسی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4217-regime-change-to-secular-democracy.htm

Futurism: Regime Change in Iran to Secular Democracy

http://www.ghandchi.com/4217-regime-change-to-secular-democracy-english.htm

پی نوشت دوم دی ماه 1400: دکتر اسماعیل نوری علا: «مبانی سکولاریسم نو»؛ و سکولاریسم نو برای ایران

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

regime-change-to-secular-democracy

 

سالهاست درباره ی تغییر رژیم در ایران به حکومتی بر اساس سکولار دموکراسی، بحث کرده ایم. شخصاً در چهار دهه ی گذشته این بحث را مطرح کرده ام که برای رسیدن به این هدف نیاز به ایجاد حزب آینده نگر داریم. اجازه دهید مثالی بزنم. شما برای معالجه ی دردی میروید پیش دکتر. پزشک به شما دارویی تجویز می کند. اگر شما آن دارو را مصرف نکنید و معالجات دیگری را انتخاب کنید، فردا نمی توانید پیش همان دکتر بروید و بپرسید چرا هنوز خوب نشده اید! واقعاً تا آنجا که به صاحب این قلم مربوط می شود، آخرین مطلبی را که در مورد راه تغییر رژیم در ایران به سکولار دموکراسی نوشتم، پنچ ماه پیش در مقاله ای بود تحت عنوان «تصورات نادرست دربارهء رهبری انقلاب 21 در ایران» و در این 5 ماه چند پی نوشت نیز به آن اضافه کردم که فقط در تأکید همان بحث اول بود. یعنی تأکید بر ایجاد «حزب آینده نگر فراگیر»، حزبی از نوع «حزب دموکرات-جمهوریخواه جفرسون»، و اینکه از دیدگاه صاحب این قلم تدارک انجام این مهم، کاری است که از عهده ی دکتر اسماعیل نوری علا بنیانگذار حزب سکولار دموکرات ایرانیان، بر می آید. حالا اگر این کار انجام شده بود و به نتیجه ی مطلوب نرسیده بود، خود را موظف به بحث بیشتر در دفاع از این طرح می دیدم در حالیکه اگر دوستان، راهکارهای دیگری برمی گزینند؛ و در عین حال سؤال می کنند که چرا هنوز این تغییر رژیم به سکولار دموکراسی صورت نگرفته، باید بگویم آنهایی که راههای دیگر را تجویز کرده و در پیش گرفته اند، ضروری است پاسخگو باشند! اینجا قصدم پلمیک نیست. بحث واقعیت است که نمی شود راهی دیگر رفت و بعد پرسید که چرا راه تجویز شده، نتیجه ای که انتظار میرفت را، به بار نیاورده است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول دی ماه 1400
December 22,
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH