Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی کوتاه در مورد آقای امیرحسین اعتمادی و فرشگرد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4199-amir-hossein-etemadi.htm

پی نوشت 12 تیرماه 1401: منشن

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7    8     9     10     11     12     13     14     15

 

amir-hossein-etemadi

 

پنج ماه پیش در 22 خرداد ماه 1400 در پی نوشتی به مقاله ی «یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان»، درباره ی کنفرانسی با هدف وحدت در اپوزیسیون، بحث و در آنجا از آقای امیرحسین اعتمادی از گروه فرشگرد نیز، نام برده بودم! روز گذشته مطلبی از آقای امیرحسین اعتمادی در اینترنت دیدم که موجب تعجبم شد، آنهم وقتی اکنون توجه اپوزیسیون به ادامه ی خیزش 1400 در #اصفهان است. فقط می خواستم از آقای امیرحسین اعتمادی بپرسم اگر آنچه ادعا می کنند که اینهمه ایشان و گروه فرشگرد قدرت داشتند که رهبری خیزش 96 و رهبری خیزش 98  را در 125 و 131 شهر در داخل ایران، در دست داشته باشند، چرا وقتی خودشان در خارج کشور هستند، حتی قادر نبوده اند یک تظاهرات 200 نفری در هیچ شهری در دنیا همه ی این سالها برگزار کنند! با اظهار تأسف از اینکه در این روزها و هنگامیکه اکنون دادگاه دروغین رژیم اسلامی در مورد تراژدی پرواز 752 در جریان است، و اعتراضات مردم در اصفهان شعله ور است، دارم به این نوع دروغپردازی های کودکانه ی عده ای که، رهبری اپوزیسیون را با بازی شاه و وزیر اشتباه گرفته اند، پاسخ می دهم! اگر با فیل هوا کردن و آس رو کردن، می شد به این حاکمیت کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران پایان داد، 43 سال این وضع ادامه پیدا نکرده بود! این نوع ادعاهای کاذب در بعضی بیزینسهای قلابیِ بی اعتبار مرسوم است بویژه در بخش فروش تا با دوز و کلک پولی به جیب بزنند، اما همه ی اعتبار اپوزیسیون دموکراتیک و مدرن ایران که بیش از 100 سال تاریخ دارد، به درستی، صداقت و راستگویی است، و امثال علامه علی اکبر خان دهخدا ها، با دانش و زحمت، و امثال میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل ها، با خون خود، درخت تنومند اپوزیسیون دموکراتیک ایران را آبیاری کرده اند، وگرنه رژیم اسلامی 43 سال به همه ی دنیا و مردم ایران دروغ گفته، و جنبش مردم نیازی به دروغپردازان بیشتر آنهم بنام اپوزیسیون ندارد! به قول حافظ: ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم؛ ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول آذر ماه 1400
November 21, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH