Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون: از اعدام قطب زاده تا حکم اعدام روح الله زم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3794-ruhollah-zam.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

ruhollah-zam

 

امروز رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران حکم اعدام برای آقای روح الله زم صادر کرد. خاطره ی اعدام صادق قطب زاده در روزهای اول انقلاب هنوز از یادها نرفته است. آیا بعد از 42 سال هنوز به نوشتن صفحه ها در نشریات اپوزیسیون برای افشاگری در مورد این رژیم، نیازی هست؟ آیا مردم ایران نمی دانند این رژیم چیست که اینهمه صفحه برای آگاه کردن مردم سیاه می شود و سخنگویان اپوزیسیون هر دقیقه بحثهای صد من یک غاز در رسانه های بین المللی انجام می دهند؟ اینکه بعد از 42 سال هنوز اپوزیسیون در همان پله ی اول درجا می زند نشان می دهد که خودش هنوز دلخوش به راههایی است که نتیجه ای جز شکست ندارد و آینده نگر نیست، و باید راه خود را دوباره سنجی کند، وگرنه مردم بهتر از کل اپوزیسیون می دانند این رژیم چیست و نیازی به اینهمه افشاگری نیست. یک عده هم می گویند رییس قوه قضاییه بد است و باید عوض شود، که همین تازگی عوض شد! اصلاً معلوم نیست این رژیم چرا رییس قوه قضاییه دارد، مگر ولی فقیه خود بالاترین مقام قضایی نیست، شاید اینکه بر قوه مجریه و مقننه هم ریاست دارد جای بحث باشد، اما در اولی که حتی جای بحثی نیست!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دهم تیر ماه 1399
June 30, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH