Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه: قطع ارتباط شخصی دکتر اسماعیل نوری علا و سام قندچی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3784-esmail-nooriala.htm

پی نوشت 24 شهریور 1399: می پرسند: «این برخی چه کسانی هستند» و چرا نام آنها را نگفته ام

لازم به تذکر است که پی نوشت بالا دو ماه بعد از این اطلاعیه نوشته شده و سوء تفاهم های ما نیز پیش از آن برطرف شد. س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

esmail-nooriala

 

دوستان عزیز، از آنجا که در یکی دو دهه ی اخیر، دکتر اسماعیل نوری علا و این نگارنده در نزدیکی بسیار زیادی در فعالیتهای سیاسی و مدنی همکاری داشته ایم، و اکنون دیگر قادر نیستیم چنان روابط شخصی را ادامه دهیم؛ و چون نمی خواهیم تصوير خوبی را که از یکدیگر در دل و ذهن داریم، خدشه دار و دست خوش خراب شدن کنیم، به همین دلیل ارتباط شخصی مان را قطع کرده ایم، والا همواره مشمول و ممنون همه ی محبت ها و اعتمادهایی که نسبت به یکدیگر نشان داده ایم، خواهیم بود. تا آنجا که به حمایت اینجانب از حزب سکولار دموکرات ایرانیان و همچنین مهستان سکولار دموکراسی ایران مربوط می شود، این نهادها همچنان مورد پشتیبانی صاحب این قلم هستند و در راه شکل گیری حزب آینده نگر ایران قرار دارند، البته لازم به یادآوری است که در همه ی این سالها شخصاً مخالفت خود را با سیستم دو ریاستی و رهبر نمادین که دکتر اسماعیل نوری علا و دوستانشان برای چه رژیم جمهوری و چه رژیم پادشاهی در آینده ی ایران در نظر دارند، اعلام کرده ام، و به همین دلیل هیچگاه میثاق نامه ی مهستان را امضا نکردم؛ گرچه از همان اول از تشکیل مهستان حمایت کردم و حتی گفتم در آن ثبت نام کرده ام که فقط به خاطر نداشتن وقت در نشستها شرکت نمی کردم، با اینحال همیشه به خوانندگانم توصیه کردم به آن بپیوندند، یعنی به رغم بحث درباره ی اختلافم با سیستم دوریاستی و رهبر نمادین در مقالات مختلف، نه تنها به کسی توصیه نکردم از مهستان بیرون آید بلکه همواره از برنامه های مهستان حمایت کردم، و از نوشتن مرورهای متعدد درباره ی آن برنامه ها در سایتم مشخص است! با اینهمه، قطع مناسبات شخصی بین دکتر اسماعیل نوری علا و این نگارنده ربطی به این بحثها ندارد و دلیلش عدم تفاهم شخصی است و کسی هم مقصر نیست. همواره سپاسگزاری خود را برای دکتر اسماعیل نوری علا و همراهانشان اعلام، و همچنان برای این دوستان، آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر دارم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دوم تیرماه ماه 1399
June 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles