Sam Ghandchiسام قندچي محمود ابطحی رییس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان: کرونا و آینده ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3349-mahmoud-abtahi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4      5     6     7     8     9

 

mahmoud-abtahi

 

ساعتی پیش بحثی را درباره ی وضعیت پاندمی کرونا در ایران در مقایسه با کانادا گوش می کردم که آقای محمود ابطحی رییس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان در گفتگو با آقای سعید بهبهانی، مطرح می کرد. گفتگویی بسیار شنیدنی که به بحث پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران منتهی شد. موضوع عدم اعتماد مردم به رژیم در ایران بعد از 42 سال دروغ و اعمال خشونت که به همکاری مردم و دولت برای مقابله با پاندمی کرونا در ایران، لطمات زیادی به جامعه وارد کرده است. آقای ابطحی تمرکز خود را بر موضوع خشونت رژیم و پایان یافتن مشروعیت رژیم از یکسو و مسأله ی سازماندهی مردم برای ایجاد جایگیزینی این رژیم با حاکمیت دموکراتیک و سکولار پرداختند. و به موضوعاتی از همان روزهای آتش زدن سینما رکس که پیش از پیروزی انقلاب 57 بود، اشاره کردند. موضوع بحث آموزش راههای سازماندهی و مدیریت مدرن و دموکراتیک را در  ایران تحت حاکمیت استبدادی مورد بحث قرار دادند، موضوعی که اصل مشکل اپوزیسیون است تا که مردم ایران قادر شوند به حاکمیت خشونت بار رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، پایان دهند. از دیدگاه آقای ابطحی، رژیم دیگر قادر نیست از طریق سرکوب نرم ادامه حیات دهد، مشروعیت خود را از دست داده و بیش از پیش حقانیت آلترناتیوهای سکولار دموکرات بر مردم آشکار می شود، در نتیجه رژیم خشونت عنان گسیخته را برای ادامه ی حیات، برگزیده است. آقای محمود ابطحی با اشاره به ضرورت جایگزینی رژیم با آلترناتیو سکولار دموکرات، تأکید کردند که حزب سکولار دموکرات ایرانیان قرار نیست جایگزین رژیم شود. آقای محمود ابطحی از چهار فاز برای به موفقیت رساندن آلترناتیو سکولار دموکرات بحث کردند. آقای ابطحی وارد جزئیات هر فاز شدند از جمله نحوه ی شکل دادن همکاری در فاز سازماندهی، حال چه علنی باشد و چه نباشد، چه در خارج و چه در ایران. در این گفتگو موضوع شماری از دروغ پردازی ها در اپوزیسیون نیز که به اعتماد مردم ضررهای جبران ناپذیر زده، مورد بحث قرار گرفت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دوم خرداد ماه 1399
May 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH