Sam Ghandchiسام قندچي اردشیر زاهدی تغییر نکرده، چپ دنبالچه اصلاح طلبان است که تغییر کرده

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3282-ardeshir-zahedi.htm

پی نوشت بیست و یکم اردیبهشت ماه 1399: از هانس کریستین اندرسون تا اردشیر زاهدی

پی نوشت پانزدهم اردیبهشت ماه 1399: امروز گفتگوی تازه ی آقای علی لیمونادی و آقای اردشیر زاهدی منتشر شده که شنیدنی است. متأسفانه همانطور که در این مقاله هفته ی پیش اشاره شد، در دوران رژیم شاه آقای اردشیر زاهدی همه ی آنهایی را که خواستار «تغییر رژیم» بودند خائن به ایران قلمداد می کرد، امروز نیز همینطور به بحث «تغییر رژیم» نگاه می کنند. این به این معنا نیست که در زمان رژیم شاه در میان آنهایی که خواستار تغییر رژیم بودند خائنین به ملت ایران وجود نداشتند، اتفاقاً بعد از انقلاب همانها به قدرت رسیدند، اما نمیشود همه را به یک چوب زد. واقعیت این است که هرتلاشی برای تغییر رژیم چنین ریسکی را با خود به همراه داشته و خواهد داشت. دو دیگر اینکه در پاسخ به خواست ایجاد حکومتی سکولار دموکرات، آقای اردشیر زاهدی درک روشنی از این مبحث نداشتند و آنرا معادل دوران رضا شاه می دیدند که روضه خوانی کاخ گلستان را مطرح کردند. در این رابطه نیز موضوع این است که پیش از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی در جامعه ی ایران هیچگاه آلترناتیو سکولار دموکرات به معنای واقعی کلمه مطرح نبود و به شکل کنونی، موضوعی تازه در عرصه سیاسی ایران در 41 سال گذشته بوده است. موضعگیریهای اشتباه ایشان در مورد سردار قاسم سلیمانی نیز نشانگر فقدان درک روشن از واقعیت کوکلاکس کلانهای اسلامی چه شیعه و چه سنی در دنیای کنونی است که از همه ی ابعاد موضوع اطلاع ندارند، مثل این است که کسی با آگاهی های دوران جمهوری وایمار در مورد نازی ها، می خواست درباره ی فاشیسم هیتلری در سال 1940 قضاوت کند. به رغم همه ی این واقعیات در مورد این گفتگو، مصاحبه ی با آقای اردشیر زاهدی شنیدنی بود و با سپاس از وقتی که در این سن و سال برای این گفتگو گذاشته اند و با سپاس از آقای لیمونادی که زحمت انجام این گفتگو و انتشار آن را به خود داده اند. البته چند ساعت پیش بحثی در مورد تطور جنبش سیاسی ایران از دوران جنبش سبز تا خیزشهای 96 و 98 تا به امروز منتشر شد، که اصل مشکل است.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

   

ardeshir-zahedi-chap

 

روز گذشته آقای اردشیر زاهدی گفتگویی داشتند با بی بی سی که بحثهای زیادی را در اینترنت به دنبال داشت. واقعیت اینکه چه با نظرات ایشان موافق باشیم و چه مخالف، آقای اردشیر زاهدی تغییری نکرده و همواره موضوع رعایت حقوق بشر و دموکراتیک بودن رژیمی که از آن حمایت می کنند برایشان اهمیتی نداشته، تا وقتی که آن رژیم را قادر به حفظ موجودیت سرزمینی ایران بدانند، حال چه آن رژیم شمشیر قزلباش در دست داشته باشد و چه شمشیر نادر شاه! اما بخشی از چپ ایران است که عوض شده. اگر می خواهید بدانید چپ قدیم چگونه می اندیشید، بازهم چه موافق آنها باشیم چه مخالف، به لینک زیر برای مراسم اول ماه مه آنها که روز گذشته منتشر شده، نگاه کنید که در سایت گزارشگران درج شده است، یعنی هنوز چپِ از نوع دوران شاه وجود دارد گرچه امروز اقلیت کوچکی در کل جریان چپ است که همچنان هوادار سرود انترناسیونال هستند اما مهمتر آنکه کماکان قاطعانه از دموکراسی و حقوق بشر در ایران حمایت می کنند همانطور که در زمان شاه همین کار را می کردند. در مقایسه چپ دنبالچه ی اصلاح طلبان است که مواضعش عوض شده، البته نه از لحاظ ایدئولوژیک که همچنان در همان چنبره ی چپ گرفتارند؛ اما، امروز همین ها گرداننده ی برنامه های تلویزیون بی بی سی هستند در حالیکه زمان شاه، رهبران چریکهای فدایی خلق را به بی بی سی راه نمی دادند که هیچ، ممکن بود در صورت نزدیک شدنشان به در بی بی سی، پلیس خبر کنند، تا چه رسد به آنکه اجازه دهند آنها گرداننده ی بی بی سی شوند! نه آقای اردشیر زاهدی تغییر کرده و نه بی بی سی!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم اردیبهشت ماه 1399
April 26, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH