Sam Ghandchiسام قندچي پادکست 12: جنبش جوانان در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3088-podcast12.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   **

 

podcast12

 

امروز پادکست شماره ی 12 سکولار دموکراتها منتشر شده که در مورد وضعیت جوانان در ایران و برخورد آنها به اسلامگرایی و سکولار دموکراسی بحث شده و یکی دیگر از پادکستهای شنیدنی سکولار دموکراتها است بویژه آنکه به عوامل اقتصادی توجه خاصی در این گفتگوها شده است. در این پادکست به مدیریت آقای فرشید نصراللهی، بحثهای جالبی را آقایان میلاد آقایی، محمود ابطحی و حسین حسانی، ارائه کردند. آقای حسین حسانی بحث جالبی را در مورد رانت خواری در میان برخی جوانان مرتبط با خانواده های نزدیک به قدرت مطرح کرد و آقای میلاد آقایی نیز مطلب را بیشتر دنبال کرد، موضوعی که کمتر در محافل سیاسی ایران بحث شده است. اما، جنبش جوانان دو بخش اصلی در ایران 100 سال گذشته داشته است، یکی حرکت دانشجویان، و دیگری حرکت نوجوانان. در دوران سالهای بعد از 28 مرداد 1332 تا انقلاب 1357 که این نگارنده فعالیت سیاسی داشتم، اساساً جنبش دانشجویی ایران چه در داخل و چه در خارج چشمگیر بود، یعنی جنبشی از «نوجوانان» را در آن سالها به خاطر ندارم، شاید فقط در سال 1348 در اعتراضات اتوبوسرانی شرکت نوجوانان در فعالیتی مدنی آنهم بسیار محدود وجود داشت. اما در سالهای بین سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 که در ایران وضعیت شبه دموکراسی وجود داشت، جنبش نوجوانان در جامعه فعال بوده و شخصاً بسیاری از کسانی را از نسل پیش از خود می شناختم که در آن سالها در نوجوانی فعال سیاسی بودند. اما در دوران رژیم اسلامی یعنی بعد از سال 1357، تا آنجا که به یاد دارم تنها حدود 9 سال پیش در اواخر جنبش سبز، ما شاهد حرکتی از جنبش «نوجوانان» بودیم که زود هم خاموش شد، وگرنه اساساً جنبش جوانان در 41 سال گذشته محدود به دانشجویان بوده است. همیشه تصورم از دلیل این موضوع، فضای سیاسی جامعه بوده اما پژوهشی در این مورد نکرده ام. همچنین بنظر میرسد که اساساً جنبش جوانان در 10 سالی که از شکست جنبش سبز می گذرد، بیشتر بسوی آنارشیسم تمایل پیدا کرده است. این موضوع در خیزش96 و خیزش98 بسیار آشکار بوده و هست. در آمریکا نیز تشکیلات اصلی جنبش ضد جنگ ویتنام در پایان دهه 1960 و آغاز دهه 1970، جریانی بود بنام اس دی اس که آنارشیست بودند. در چند سال اخیر بحثهای زیادی در مورد آنارشیسم داشته ایم و سایت اصلی آنارشیستها در اینترنت اکنون سایتی است بنام «عصر آنارشیسم» که یک برنامه رادیویی نیز بطور منظم دارند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم بهمن ماه 1398
January 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH