Sam Ghandchiسام قندچي آقای طبرزدی زیاد تعجب نکنید، سعدی هم همینطور بود!
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3059-tabarzadi-saadi.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7   8    9

 

tabarzadi-saadi

 

دوست عزیز آقای حشمت طبرزدی، ساعتی پیش توییتهای دیروز شما را در رابطه با تهدید تیرخلاص خوردن به خاطر موضعگیری بر سر ماجرای سردار قاسم سلیمانی و به چالش کشیدن کوکلاکس کلان های اسلامی، مشاهده کردم، و همچنین شگفتی شما را از همراهی برخی دوستانتان با تیرخلاص زنها دیدم، که از جمله باید از آقای محمود دولت آبادی، آقای علی نصیریان و شماری دیگر از رهبران فکری ایرانیان نام برد. شخصاً به رغم آنکه از مخالفان بازگشت سلطنت هستم اما آنچه در این رابطه در مورد آقای رضا پهلوی و خانم فرح پهلوی نوشته اید به تصور این نگارنده درست نیست. موضعگیری خانم فرح پهلوی در مورد تهدید به اماکن فرهنگی درست بود و شخصاً نیز همین موضع را در ارتباط با سایتهای فرهنگی اعلام کردم و خوشبختانه پرزیدنت ترامپ نیز مشخصاً موضوع احترام به میراث فرهنگی ایران را روز گذشته تأیید کرد. حتی امروز در رابطه با تهدید پالایشگاه های نفت ایران نیز به فاکس نیوز پاسخی نوشتم. حتماً عدم موضعگیری آقای رضا پهلوی در این مورد معین ماجرای سردار قاسم سلیمانی نیز دلائل دیگری دارد. اما برای اکثریت آنها که می گویید، واقعاً هنوز نمی خواهند باور کنند که ممکن است رژیم اسلامی پایان یابد، وقتی خودشان قادر به این کار نشده اند! یعنی حتی حاضرند مرثیه ای در وصف وجنات حکومت اسلامی حاکم بر ایران و خلیفه اش بگویند اگر که این سرنگونی را نیروی دیگری غیر از خودشان، انجام دهد. در واقع سعدی همین کار را کرد وقتی که هولاکوخان مغول، حکومت المستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی را در بغداد سرنگون و کل سلسله ی عباسی را منقرض کرد؛ سعدی در آن زمان مرثیه ای گفته که خواندنش برای هر ایرانی پندآموز است. سعدی در شیرازی زندگی می کرد که اتابکان فارس توانسته بودند از مغولها اجازه ی حکومت تحت الحمایه ی آنها را بگیرند و نظیر بقیه ایران ویران نشدند؛ اما سعدی در آن مرثیه، هولاکوخان مغول را نه بخاطر آنچه مغولها بر سر ایران و ایرانی آورده بودند، بلکه به خاطر سرنگون کردن خلیفه المستعصم بالله و منقرض شدن خلافت عباسی مورد حمله قرار داده و تا توانسته از خلافت عباسی و خلیفه المستعصم بالله تعریف کرده است.  آقای طبرزدی خودتان این شعر سعدی را بخوانید و قضاوت کنید. وقتی سعدی استاد سخن پارسی، در توصیف خلافت عرب که ایران و ایرانیت و زبان پارسی را نابود کرد، آنهم وقتی آن خلافت سقوط کرد، چنان اشتباه بزرگی مرتکب شده است، از این معدود روشنفکران امروز ایران نباید تعجبی کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم دی ماه 1398
January 8, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH