Sam Ghandchiسام قندچي  خیزش 98: حالا میرحسین موسوی گفته جنایت اتفاق افتاده، و به تکاپو افتادن یک عده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2961-mir-hossein-mousavi.htm

مطالب مرتبط:   1   2   3   4   5   6   7   8

 

mir-hossein-mousavi

 

درباره ی خیزش98 در این چند روزه توضیحات مفصلی داده شد و درباره ی آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی نیز سالهاست بحث شده و حرف تازه ای نیست. اما حالا که بعد از دو سه هفته آقای میرحسین موسوی گفته جنایت اتفاق افتاده (از کرامات شیخ ما چه عجب...)، بسیاری از حامیان توجیه کننده ی این جنایات در خیزش96 و در خیزش98 به تکاپو افتاده اند و ناگهان شروع کرده اند به ساختن داستانهای تازه برای توجیه مواضع گذشته ی خودشان که ظاهراً به رغم آنکه برخی از آنها می گفتند با اصلاح طلبان نیستند اما همواره سعی در تخطئه ی رهبران این دو خیزش می کردند و در دوسال گذشته به همراه اصلاح طلبان با رژیم در سرکوب این خیزشها همکاری داشتند. اکنون یکی از افرادی که قبلاً در دستگاه های امنیتی رژیم شاه بوده و بعداً هم از حمایت بخشی از جبهه ملی در خارج برخوردار بود و شماری از توده ای های همکار رژیم نیز علاقه ی خاصی به او دارند و از او حمایت می کنند، قصه ی تازه ای را در مورد خیزش98 ساخته که می گوید رژیم این را راه انداخته و خودش هم کشتار کرده تا به ترامپ نشان دهد که اگر آمریکا در ایران دخالت کند، با چنین عکس العمل رژیم اسلامی مواجه خواهد شد و به این طریق رژیم خواسته که از ترامپ و آمریکا زهرچشم بگیرد. آنها که در اپوزیسیون خارج هنوز دنبال این حرفهای مفت هستند، واقعاً در تحلیل هایشان از خیزش98 دست کمی از آن فرمانده بسیج ندارند و حیف وقت که بخواهم به این حامیان رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در کسوت اپوزیسیون، پاسخ دهم.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم آذر ماه 1398
November 30, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH