Sam Ghandchiسام قندچي وضعیت انقلابی: رهبران اپوزیسیون نباید به شکل روزهای عادی عمل کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2955-vazeiate-enghelaabi.htm

مطالب مرتبط:   https://goo.gl/PXqaAa

http://bit.ly/2DnlCAC    http://bit.ly/2L3JgGG

 

vazeiate-enghelaabi

 

درباره ی وضعیت انقلابی در گذشته بویژه در دوران خیزش 96 به تفصیل بحث کرده ایم و از نظر تئوریک حرف تازه ای نیست. اکنون نیز آشکار است که دوهفته پیش با آغاز خیزش آبان ماه 98، ایران در وضعیت انقلابی قرار گرفته است. به رغم آنکه همیشه با صراحت نوشته ام که «آقای رضا پهلوی شما رهبر من نیستید»، اما آقای رضا پهلوی نیز یکی از رهبران سیاسی ایران هستند و در این روزها نقشی که ایفا می کنند با روزهای عادی متفاوت است، همین حرف را در مورد رهبران همه ی نحله های سیاسی اپوزیسیون می شود گفت و نباید یکدیگر را خنثی کنند. هم اکنون ایران وارد حرکت اعتصابات عمومی می شود که سراسری خواهد بود، و البته تظاهرات خیابانی نیز مکمل آن بوده و ادامه دارد، و خیلی مهم است که همه ی رهبران اپوزیسیون به مردم درباره ی «ترفندهای رژیم» در این مرحله از جنبشی که برای تغییر رژیم در غلیان است، هشدار دهند؛ به قول معروف رژیم خوب آگاه است که نان را وقتی تنور داغ است می چسبانند و با هر وسیله ای می خواهد از پیروزی مردم در تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات ممانعت به عمل آورد. البته زرنگ ترین عوامل رژیم پولها را به خارج برده و یا همین حالا دارند می برند و هر روز تعداد بیشتری از آنها در تورنتو دیده می شوند که خانه های میلیاردی خریده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم آذر ماه 1398
November 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH