Sam Ghandchiسام قندچي ضرورت سمتگیری روشن تشکیلاتهای حقوق بشری و مدنی ایرانی با سکولار دموکراسی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2830-hr-secular-democracy.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2MzWE7J

http://bit.ly/33Uf0G0     https://goo.gl/7q8v7N

 

secular-democracy-celebrities

 

درست است که در پی خیزش دی ماه 96 اساساً تشکیلاتهای سیاسی یکی بعد از دیگری سمتگیری با سکولار دموکراسی را مطرح کرده، و راه خود را از اصلاح طلبی جدا کردند، اما به رغم فاصله گرفتن جنبش مدنی از اصلاح طلبی در خیابان، سازمانهای حقوق بشری و تشکیلاتهای حقوق مدنی حتی در خارج از کشور هنوز این سمتگری روشن را اعلام نکرده اند. دلیلی نیز که مطرح می شود این است که آنها فقط از سکولار دموکراتها حمایت نمی کنند؛ اما، اینکه تشکیلاتهای حقوق بشری فقط از سکولار دموکراتها حمایت نمی کنند درست است، و مثلاً تشکیلاتهای حقوق بشریِ خودِ آمریکا، که همیشه سکولار دموکرات بوده اند، از حقوق همه، از جمله از حقوق کوکلاکس کلانها و زندانیان القاعده هم دفاع می کنند، ولی این امر به این معنی نیست که از ایدئولوژی کوکلاکس کلانها یا اسلامگرایی یا اصلاح طلبی مسیحی، دفاع کنند. سکولار دموکراسی ایدئولوژی نیست، و در واقع سمتگیری روشن سازمانهای مدنی و حقوق بشری ایرانی با سکولار دموکراسی بویژه در خارج کشور خیلی سال پیش ضروری بود که انجام شود و اشتباه این تشکیلاتها است که به خاطر راضی کردن اصلاح طلبان ایران، این اقدام درست و لازم را به تعویق اندخته اند، و هنوز هم در به انجام رساندن آن، کوتاهی می کنند. این موضوع بویژه از این نظر اهمیت دارد که سکولار دموکراسی در ایران طی 40 سال گذشته از بالا نبوده بلکه حرکتی از پایین در جامعه یا بهتر بگوییم جنبشی برخاسته از ریشه است. در واقع سازمانهای حقوق مدنی و حقوق بشری در جنبش فلسطین برای راضی کردن اسلامگرایان، سالها پیش از انقلاب ایران، اشتباه مشابهی را مرتکب شدند که همچنان عامل مهمی در شکست فلسطینیان در سازماندهی مردم برای ایجاد جامعه ای دموکراتیک و سکولار بوده و هست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول شهریور ماه 1398
August 23, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH