Sam Ghandchiسام قندچي شاهزاده رضا پهلوی عزیز، شما کسی هستید که می توانید این تغییر مهم را به انجام رسانید

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2772-prince-reza-pahlavi.htm

Dear Prince Reza Pahlavi, You are the One Who Can Make this Important Change Happen

http://www.ghandchi.com/2772-prince-reza-pahlavi-english.htm

 

us--support-seculardemocracy  

 

شاهزاده رضا پهلوی عزیز،

 

ساعتی پیش، از این قلم نوشته ای منتشر شد تحت عنوان: آمریکا ضروری است رسماً از «سکولاردموکراسی» حمایت کند و نه فقط از حقوق بشر. تردیدی نیست که اختلاف دیدگاه های اینجانب و شما شاهزاده رضا پهلوی زیاد است. اما این درخواست برای ایران است. شما می توانید با پرزیدنت ترامپ صحبت کنید تا این مهم انجام شود. چنین کاری خاورمیانه و مشخصاً ایران را نظیر نسیم کارتر، میلیونها برابرِ هر کنسرتی در جده، دگرگون خواهد کرد. شخصاً در شبهای شعر در انستیتو گوته در تهران در مهرماه 1356 شرکت داشتم و همه از نسیم کارتر می گفتند. اینکه بعداً نتیجه چه شد به خاطر این واقعیت بود که به دلائلی زیاد نیرویی که طی 25 سالِ پیش از انقلاب، واقعاً سازماندهی مردمی در ایران کرده بود، هواداران آیت الله خمینی بودند. با سپاس از توجه شما به این درخواست برای ایران.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم تیر ماه 1398
July 14, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH