Sam Ghandchiسام قندچي آیا رژیم اسلامی برای ادغام ایران و عراق برنامه دارد، ویرایش دوم

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2762-iri-goal-in-iraq.htm

Is IRI Planning for Unification with Iraq, Second Edition

http://www.ghandchi.com/2762-iri-goal-in-iraq-english.htm

 

iri-vs-middle-east  

 

شایعاتی وجود دارد که هدف رژیم اسلامی ایران در عراق ادغام دو کشور در واحدی یگانه است. گرچه رژیم اسلامی حاکم بر ایران رسماً استقلال کردستان عراق را رد کرده و حمایت خود را از تمامیت ارضی عراق، اعلام کرده است، اما روابط بسیار نزدیکی را با دو جناح اصلی کردهای عراق یعنی بارزانی ها و طالبانی ها حفظ کرده است، و در عین حال با الیت سیاسی و مذهبی دولت مرکزی عراق روابط نزدیکی دارد. پان ایرانیستهای ایران نیز که هوادار رژیم اسلامی نیستند و همچنین تجزیه طلبی را در ایران رد می کنند، استقلال کردستان عراق را بمثابه گامی در جهت ایجاد کنفدرالیسم ایران بزرگ، قلمداد کرده اند. جناح هایی از رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیز هستند که یکپارچه سازی ایران و عراق را بعنوان پادزهری در برابر جنبشهای تجزیه طلبانه در ایران و عراق قلمداد می کنند. مشکل است که بتوان تأثیر درازمدت اینگونه جریانات کنفدرالیسم و ادغام دو کشور را پیش بینی کرد، حرکتی که ممکن است سوریه را نیز در بر گیرد. موضوع کنفدرالیسم، و خطر جنگ داخلی پس از آن، در سال 1388 مورد بحث قرار گرفت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم تیر ماه 1398
July 7, 2019

*ویرایش نخست این مطلب دو سال پیش در 21 تیرماه 1396 منتشر شد و این بار با تصحیحات ناچیز ادیتوری منتشر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH