Sam Ghandchiسام قندچي ابعاد تازه ی اعتراضات هنگ کنگ در پرتو خطر آغاز بحران اقتصادی جهانی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2745-leninism-maoism.htm

https://news.isdparty.com/?p=8365

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2JInwjE  http://bit.ly/2XHlqb9

پی نوشت 20 مهرماه 1398: ادامه ی اعتراضات در هنگ کنگ نه تنها جنبه ی سیاسی این جنبش را نشان می دهد که در این مطلب بحث شده،  بلکه حکایت از علائمی از آغاز بحران اقتصادی جهانی و مشخصاً در عرصه مستغلات دارد که هنوز معلوم نیست ابعاد آن به آنچه در سال 2008 شاهد بودیم، گسترش پیدا کند یا نه. س. ق.

 

hong-kong

 

تظاهرات هنگ کنگ نشاندهنده فاجعه ی لنینیسم و مائوئیسم برای دموکراسی و عدالت قضایی

چند روز است که تظاهرات عظیمی در هنگ کنگ راه افتاده و حکومت چین کمونیست هم آنرا شدیداً سرکوب می کند. دلیلش هم خیلی ساده است. حکومت هنگ کنگ که در دست چین کمونیست است می خواهد مجرمان را به داخل چین استرداد کند، و مردم هنگ کنگ دادگاه های داخل چین را استبدادی می شناسند و در مقابل این طرح تازه ی رژیم چین کمونیست مقاومت می کنند. به همین سادگی. در واقع این رویداد نشان می دهد که مردم در نقاطی نظیر هنگ کنگ که دموکراسی را تجربه کرده اند به خوبی از فاجعه ی لنینیسم و مائوئیسم در رابطه با فقدان دموکراسی و مشخصاٌ در زمینه ی عدالت قضایی، آگاه هستند و حاضر نیستند زیر یوغ چنان سیستمی بروند که در مناطق داخلی چین کمونیست برقرار است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم تیر ماه 1398
July 1, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH