Sam Ghandchiسام قندچي آیا در داخل کشور رهبری نظیر یلتسین وجود دارد؟ بله مهندس حشمت اله طبرزدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2658-tabarzadi.htm

Is there a Leader Like Yeltsin inside Iran, Yes Mr. Heshmat Tabarzadi

http://www.ghandchi.com/2658-tabarzadi-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2VFzEnF  

 

tabarzadi-leader

 

درباره آقای مهندس حشمت اله طبرزدی سالهاست که بحث کرده ایم. از دیدگاه این قلم اگر در ایران تغییر رژیم بتواند به شکلی معقول نظیر اتحاد شوروی سابق انجام شود، آقای حشمت طبرزدی رهبری است که بهتر از هر کسی می تواند نقش یلتسین را در تغییر رژیم حاکم بر ایران، ایفا کند. امیدوارم رژیم به ایشان صدمه ای نزند، البته از این رژیم هیچ کاری بعید نیست، اما دست اندرکاران رژیم باید بدانند که اگر هرکس دیگری غیر از یلتسین در آن برهه زمانی رهبری را در دست گرفته بود نه تنها آنهایی را که مسؤل کودتای علیه گورباچف بودند، اعدام می کرد بلکه بقیه مسؤلین شوروی سابق را نیز از دم تیغ می گذراند؛ نه نظیر یلتسین که نگذاشت از دماغ هیچکدام از آن مسؤلان رژیم پیشین خون بیاید، و حتی یک افسر کا گ ب را بعنوان معاون خود برگزید که بعداً نه تنها آن افسر همه قدرت را، البته، از طریق انتخابات آزاد تصاحب کرد، بلکه سال بعد از سال قدرت را در دست خود نگهداشته که شاهد آن بوده ایم، منظورم پوتین است. در نتیجه اگر قدرتمندان ایران انقدر فهم داشته باشند این بهترین گزینه برایشان است. تازه اگر رژیم به آقای طبرزدی آسیبی برساند، کاندیداهای دیگری برای نقشی نظیر یلتسین برای تغییر رژیم در ایران وجود دارند که حتی نام آنها را تا به حال کسی نشنیده است. امیدوارم مسؤلان رژیم اسلامی حاکم بر ایران برای گذار از این وضعیت بن بست، با آقای مهندس طبرزدی همکاری کنند. در عین حال در میان تشکیلاتهای سیاسی ایران گرچه جبهه دموکراتیک آقای طبرزدی کارهای خوبی بویژه در داخل ایران انجام داده؛ اما، از دیدگاه این قلم، «آینده نگری کاری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان می کند» که به همت رهبران آن حزب از جمله دکتر اسماعیل نوری علا، و منوچهر یزدیان قادر شده مطرح ترین تشکیلات سیاسی سکولار دموکرات، آینده نگر و مترقی را در عرصه سیاست ایران شکل دهد؛ با اینحال، آقای طبرزدی بعنوان رهبر همه ی مردم ایران مطرح است و نه رهبر تشکیلاتی که خود دبیرکل آن است. با آرزوی موفقیت برای آقای مهندس حشمت اله طبرزدی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول خرداد ماه 1398
May 22, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH