Sam Ghandchiسام قندچي آیا اثر تحریمهای آمریکا بر ایران نظیر عراقِ صدام حسین خواهد بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2552-us-sanctions-iran.htm

Will US Sanctions Impact Iran Like Saddam's Iraq

http://www.ghandchi.com/2552-us-sanctions-iran-english.htm

 

iran-iraq-money

 

در 40 سال گذشته در داخل اپوزیسیون ایران در مورد استفاده از تحریم برای کمک به اپوزیسیون در مبارزه با نقض حقوق بشر توسط رژیم اسلامی حاکم بر ایران، بحثهای زیادی شده است (1). در این مقاله، بحث در مورد اثر واقعی تحریمها بر ایران است، صرفنظر از اینکه از تحریم حمایت کنیم یا نه. در عراقِ صدام حسین، تحریمها، اقتصاد عراق را تا نقطه سقوط کامل تضعیف کرد و بالاخره رژیم صدام حسین با حمله نظامی آمریکا به عراق، سرنگون شد. در ایران، تحریمها در 40 سال گذشته اثر مشابهی نداشته است. اساساً ایرانیان گرچه از فقدان دموکراسی تحت حاکمیت رژیم اسلامی متنفرند اما سعی می کنند راه پیدا کنند که از نظر اقتصادی موفق شوند. این واقعیت باعث شده که تحریمها، اقتصاد ایران را به نقطه سقوط کامل نرساند برخلاف آنچه که در دوران عراق صدام حسین شاهد بودیم. این پارادوکس تا حدی شبیه چین است، گرچه دولت چین دستکم آزادیهای اجتماعی را اجازه می دهد در حالیکه رژیم اسلامی حاکم بر ایران نه آزادی سیاسی به مردم می دهد و نه آزادی اجتماعی، اما آزادی اقتصادی کاملاً موضوع دیگری است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم فروردین ماه 1398
March 22, 2019

 

پانویس:

 

1. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm
Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH