Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به اینکه چرا پروژه ققنوس را به امتیاز نفت شمال تشبیه کردم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2501-qoqnoos2.htm

 

qoqnoos

 

روز گذشته مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان "داستان ققنوس مرا به یاد دعوای امتیاز نفت شمال می اندازد اما راه مصدق هم امروز کارساز نیست" (1). برخی دوستان سؤال کردند چرا بحثهای درباره «پروژه ققنوس» به کشمکشهای «امتیاز نفت شمال» در دوران مصدق، تشبیه شده بود. کافی است در همه جا «امتیاز نفت شمال» را با «راه رشد غیرسرمایه داری» در ایران کنونی تعویض کنید، و روسوفیلها، حزب توده و هواداران «شوروی استالینی» را با روسوفیلها و هواداران «روسیه پوتینی» امروز جایگرین کنید؛ و از سوی دیگر «پروژه ققنوس» را با «امتیاز نفت جنوب» تعویض کنید و «انگلوفیلها» را با «نئوکانهای» امروز جایگزین کنید، تا دلیل تشبیه روشن شود. البته در زمان مصدق داستان «امتیاز نفت جنوب» اول مطرح شد و بعد روسها، الم شنگه «امتیاز نفت شمال» را راه انداختند، این بار ما 40 سال است در جمهوری اسلامی زیر برنامه "راه رشد غیرسرمایه داری" (2) روسها هستیم. در نتیجه دلیل تشبیه ققنوس به امتیاز نفت شمال این نبود که هردو از یکسو آمده اند، وگرنه باید می گفتم امتیاز نفت جنوب، علت طرح «امتیاز نفت شمال» این بود که ققنوس و الم شنگه امتیاز نفت شمال، رقیبی را به چالش کشیده اند که اول در ایران جا باز کرده است. البته هدف توهین به این پروژه ها نیست و می دانیم بسیاری از کارهای پژوهشی نئوکانها در آمریکا، خیلی هم عالی هستند، و تحقیقات اندیشکده هایی نظیر رند و بروکینگر از اعتبار جهانی برخوردارند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم اسفند ماه 1397
February 27, 2019

 

پانویس:

 

1. داستان ققنوس مرا به یاد دعوای امتیاز نفت شمال می اندازد اما راه مصدق هم امروز کارساز نیست
http://www.ghandchi.com/2498-qoqnoos.htm

 

2. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH