Sam Ghandchiسام قندچي سؤالی از دکتر بهمن نیرومند در مورد اینکه چگونه اکبر گنجی به جان اپوزیسیون خارج افتاد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2147-bahman-niroumand-akbar-ganji.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

bahman-niroumand-akbar-ganji

 

حدود 37 سال است که با آقای دکتر بهمن نیرومند هیچگونه تماسی نداشته ام (1)، و فقط خبرها را در اینترنت دنبال کرده ام. آقای بهمن نیرومند برگزارکننده کنفرانس برلین بود که طی آن برای اولین بار آقای اکبر گنجی در میان اپوزیسیون خارج کشور مطرح شد. مدتی بعد از بازگشت به ایران، آقای اکبر گنجی زندانی شد و بعد هم مانیفست او که شبیه برنامه های چپ بود از زندان به همراه عکسهای شکنجه شدن او به خارج ارسال و در اینترنت بطور وسیعی در سایتهای اپوزیسیون پخش می شد. پس از مدتی آقای اکبر گنجی از زندان آزاد شد و به آمریکا آمد و در بدو ورود به آمریکا، ظاهر کمونیستی را که در مانیفست زندان داشت، کنار گذاشت و از همان اول در آمریکا، خود را نواندیش اسلامی معرفی کرد. در مورد همه نظرات و اقدامات آقای اکبر گنجی در این سالها در آمریکا، به تفصیل بحث شده است (2). آنچه برای این قلم مسلم است اینکه ایشان همه تلاشش در همه این سالها در آمریکا تشدید جلب حمایت چپ آمریکا از رژیم اسلامی در ایران بوده است؛ البته مدتها پیش از ایشان دیدگاه هواداری از رژیم اسلامی در ایران در مواضع کسانی نظیر نوآم چامسکی در چپ آمریکا منعکس بوده که در چارچوب دیدگاه جهانی چپ در کشورهای غربی و مشخصاً آمریکا، قابل فهم است و حتی مواضع کسانی نظیر نلسون ماندلا نیز در همین چارچوب بود. اما آقای اکبر گنجی مأموریت مشخصی داشته که برای جلب حمایت چپ آمریکا، از چپ ایران و مشخصاٌ از حزب توده و جبهه ملی استفاده کرده، ولی کسی که از اول او را داخل اپوزیسیون کرد دوست عزیز آقای دکتر بهمن نیرومند بود. امروز شکی ندارم که همه این سالها هر لحظه که جنبش مدنی و سیاسی مردم ایران به رودررویی با رژیم اسلامی در ایران میرسد، فوراً این آقای اکبر گنجی موضوعاتی دیگر را نظیر راه انداختن اسراییل ستیزی علم می کند، تا حمایت مردم آمریکا را از جنبش مردم ایران از طریق چپ آمریکا و گروه هایی نظیر مووآن منحرف کند، و این کار با برنامه است و نظیر مواضع سنتی چپ نیست که چنین عوارض جانبی دارد. در واقع حدود یک قرن فعالیت اپوزیسیون ایرانی در خارج، همیشه کار اصلی، جلب حمایت از مبارزات مردم ایران در اروپا و آمریکا بود ونه جلب حمایت از رژیم حاکم در ایران. به آقای اکبر گنجی بعنوان عامل جمهوری اسلامی مشکوک هستم گرچه حتی مدتی خود هم از او دفاع کردم چون به موضع فعالین قدیمی اپوزیسیون در مورد ایشان، تکیه می کردم. امیدوارم اگر در تشخیص خود درباره آقای اکبر گنجی اشتباه می کنم، آقای دکتر بهمن نیرومند، اشتباه مرا تصحیح کنند. شخصاً فقط یک ژورنالیست هستم اما امروز با بازگشت روشهای تروریستی جمهوری اسلامی در خارج (3)، اگر ارزیابی این قلم از آقای اکبر گنجی درست باشد، می تواند این اشتباه اپوزیسیون، برای فعالین سیاسی در خارج کشور، خیلی خطر ایجاد کرده باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

http://iranscope.ghandchi.com
http://www.ghandchi.com

چهاردهم تیر ماه 1397
July 5, 2018

 

پانویس:

 

1. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

2. درباره آقای اکبر گنجی
https://goo.gl/GLNEnJ

 

3. خبرنامه گویا: دیدگاه نو: شاهد علوی: جمهوری ترور
https://news.gooya.com/2018/07/post-16365.php

گزارشگران: بهروز سورن: وین بهشت جاسوسان سفارت جمهوری اسلامی - نیمه شب نوشته ها - 75
http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=35444&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=23a9158b4add675c24ee0999035de5b0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH