Sam Ghandchiسام قندچي چرا رژیم اعتصاب بازاریان را به مؤتلفه نسبت می دهد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2118-etesaabe-bazaar.htm

 

bazaar-e-tehran

 

روز گذشته با ترقی شدید قیمت دلار به ده هزار تومان موج تازه ای از اعتراضات و اعتصابات در ایران آغاز شد که کانون آن اعتصاب بازار تهران بود. این حرکت برای اسلامگرایان که به استثنای مدت کوتاهی به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دوران زمامداری آقای محمود احمدی نژاد، همواره چه پیش از پیروزی انقلاب چه پس از آن از حمایت بازاریان برخوردار بودند، خیلی غیرمترقبه بود. رژیم فوراً اعتصاب را به مؤتلفه منسوب کرد تا بتواند رهبری آنرا کنترل کند همانگونه که جنبش سبز را طی یکسال در 1388 به زیر رهبری اصلاح طلبان هل داد (1)، و بعد هم عقیم کرد. اعتصاب بازاریان همانطور که در زمان افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد روی داد، به دلیل از دست دادن فروش است که عامل آن کاهش درآمد مشتریان و ترس از بحران در کشور است؛ مردمی که در وحشت از آینده اقتصادی خود به سر میبرند هرچه دارند را سکه و دلار می خرند و از خرید روزانه غذا و پوشاک خودداری می کنند و این یعنی کاهش شدید خرید مردم در بازار. اما، مؤتلفه، آنها مثل 40 سال گذشته دست در دست رژیم اسلامی دارند و ابداً رهبری این اعتصابات در دست آنها یا اصلاح طلبان نیست. تا آنجا هم که به جناح های مختلف رژیم مربوط می شود، در حال حاضر گروه بهاریون آقای محمود احمدی نژاد (2) زیر فشار جدی قرار دارد (3)، و نه مؤتلفه که ریش و قیچی دست خودشان است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم تیر ماه 1397
June 26, 2018

 

پانویس:

 

1. مقالاتی درباره اصلاح طلبی
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

2. گروه بهاریون و آقای محمود احمدی نژاد

https://goo.gl/195M8J

 

3. خبرنامه گویا: طائب: مشایی، اطلاعاتی حرفه‌ای است که هرگز با کتک اطلاعات نمی‌دهد؛ بقایی باید اعدام می‌شد
http://news.gooya.com/2018/06/post-16084.php

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH