Sam Ghandchiسام قندچي دولت نباید مخارج حوزه های علمیه را تأمین کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2080-hozeh-elmieh.htm

  

hozeh-elmieh

 

طبق سند ضمیمه (1)، دولت ایران از ابتدای سال جاری 1397 در عرض کمتر از 3 ماه به حوزه های علمیه بیش از 272 میلیارد تومان پرداخت کرده است. پنج ماه پیش بحث شد که حقوق دولتی همه ائمه جمعه باید قطع شود (2). پرداختی به حوزه های علمیه اسلامی نیز از همینگونه هزینه های دولت در حال حاضر است. این نوع مخارج، لازم است که از وجوهات شرعی تأمین شوند و نه از بودجه دولت. حتی اگر موجودیت حکومت مذهبی را بپذیریم، یا خمس و زکات را باید در کشور ملغی کرد و یا پرداختی دولت برای کارهایی که امور مذهبی است باید قطع شود؛ نمیشود دوبار از مردم برای امور مذهبی پول گرفت، و این کار نظیر آن است که دوبار مردم برای یک موضوع مالیات بدهند. اگر اصلاح طلبان نتوانند همین اندازه هم رژیم اسلامی را اصلاح کنند پس چه کار می توانند بکنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم خرداد ماه 1397
June 4, 2018

 

پانویس:

 

1. سند ضمیمه از اصلاحات نیوز درباره پرداختی های دولت به حوزه های علمیه در 3 ماهه اول سال 1397

http://www.ghandchi.com/hozeh-elmieh.png

معاون احمدی‌نژاد: نظام بیش از حد فضا را باز کرده‌است
https://goo.gl/siJP4A
http://www.eslahatnews.com

 

2. درخواست برای قطع فوری حقوق دولتی همه امامان جمعه در همه شهرها و روستاها
http://www.ghandchi.com/1852-emamjomeh-salaries.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH