Sam Ghandchiسام قندچي داستان پیدا شدن مومیایی رضا شاه حتی اگر طرح رژیم نباشد، شکافهای اپوزیسیون را عمیقتر کرد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2025-reza-shah-mummy.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/hoFqBA

 

4dynasties

 

پنج روز پیش بحث شد که: خبر غیرموثق پیدا شدن مومیایی منتسب به رضا شاه سؤالی است در مورد آینده مقبره آیت الله خمینی (1). آنچه در آن مقاله آمد تنها یکی از نتایج خبر غیرموثق پیدا شدن مومیایی رضا شاه است، اما اصل نتیجه این داستان برای اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران آنهم پنج ماه پس از خیزش 96 (2)، بسیار مخرّب بوده است. عده ای در مورد خدمات رضا شاه در متحد و مدرن کردن ایران حرف می زنند و شماری دیگر درباره جنایات رضا شاه، که هر دو درست اما طوری بحث می شود انگار درباره خبر روز بحث می کنند. در ضمن ابداً این همهمه بخاطر سمتگیری رضا شاه با سکولاریسم و ضدیت با روحانیت شیعه نیست، اگر هدف آن بود باید از بامداد تا شامگاه از نادرشاه می گفتیم که نه تنها با روحانیت تشیع بلکه با کل تشیع درافتاد؛ نه رضا شاه که تغییر موضعش از جمهوری به سلطنت بخاطر آن بود که روحانیت شیعه برعکس روحانیت اهل تسنن در ترکیه، به جمهوری راضی نمی شد چون تشیع در اساس بر تفکری موروثی بنا شده و به همین دلیل انتقال امامت در تشیع و از جمله در شیعه اثنا عشری بر مبنای موروثی و از پدر به پسر بوده است. و رضا شاه نام پسرانش را با "رضا" ساخته یعنی تنها امام شیعه که در ایران دفن شده است و عنوان تولیت امام رضا را مخصوص شاه اعلام کرد که همه حکایت از ارادت او به مذهب تشیع دارد و روحانیت شیعه که مخالف جمهوری و مدافع ادامه رژیم موروثی یعنی پادشاهی در ایران بودند. همه می دانیم چرا شیعه دوازده امامی برای امام دوازدهم غیبت را برگزیده و نه وارثی از خاندان علی. همچنین در مورد اینکه چرا آیت الله خمینی اصطلاح "جمهوری اسلامی" را در آخرین سال انقلاب 57 جایگزین اصطلاح حکومت اسلامی که همیشه بکار می برد کرد، پیشتر مفصل توضیح داده شد (3).

 

و تا آنجا که به دستاورهای چهره های تاریخی مربوط است حتی آقا محمد خان قاجار به رغم آنکه استخوانهای نادرشاه و کریم خان زند را در کاخ گلستان زیرپای محل جلوس خود دفن کرد تا هر روز بر آن پا گذارد، می تواند شخصیتی بزرگ در تاریخ ایران محسوب شود که ایران را متحد کرد و مرزهای کشور را در شمال در رقابت با روسیه تا فراسوی گرجستان برد گرچه جنایاتی نظیر قتل عام مردم تفلیس را در آن مناطق شمالی مرتکب شد، و در جنوب کشور هم مردم کرمان را کور کرد (و البته رضا شاه کار نیکی کرد که آرامگاه نادری را در مشهد ساخت و استخوانهای نادرشاه را از کاخ گلستان به آنجا برد و استخوانهای کریمخان زند را در قم دفن کرد، و گویا به تازگی بقایای بیشتری در تعمیرات و بازسازی خلوت کریمخانی کاخ گلستان پیدا کرده اند).  همین بحثهای درباره شخصیتهای تاریخ را درباره نادرشاه می شود کرد که بیش از هر پادشاهی در تاریخ ایران نه تنها دم و دستگاه روحانیت شیعه را نابود کرد بلکه اقتدار ایران را تا آنجا برد که بخشهای مهمی از هندوستان را هم فتح کرد و حتی به کاترین تزار روسیه پیشنهاد کرد که به همسری او در آید و پاسخی که دریافت کرد نه مسخره شدن، بلکه با احترام بود، که نشاندهنده اقتدار نادرشاه در عصر خود است، ولی جنایات او را در مورد حتی پسرانش می دانیم. اینها برای تاریخدانان موضوعات بحث و پژوهش و برای خوانندگان تاریخ موضوعات قابل تأمل است اما این داستانی که شروع شده ضربه بزرگی به حل مسأله امروز یعنی جنبش جاری برای پایان دادن به حکومت مذهبی جمهوری اسلامی، وارد کرده است. شخصی که معلوم نیست کیست ظاهراً یک سلفی با آنچه ادعا شده مومیایی رضا شاه است گرفته و این عکس شده منبع خبر غیرموثقی که همه جا گسترده شده، و بعد هم عکس دیگری از ظاهراً جسد کشته شده آن فردی که سلفی گرفته که در فرشی پیچیده شده منتشر شده، به رغم آنکه حتی یک روزنامه نگار معتبر این شواهد را تأیید نکرده، ولی بخشهای مختلف اپوزیسیون سکولار را خوب به جان هم انداخته اند. چه این کار توطئه ای از سوی دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی برای سرِ کار گذاشتن رهبران اپوزیسیون باشد و چه نه، نتیجه اش ضربه ای جدی بر انقلاب 21 ایران بوده و هست (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم اردیبهشت ماه 1397
April 30, 2018

 

پانویس:

 

1. خبر غیرموثق پیدا شدن مومیایی منتسب به رضا شاه سؤالی است در مورد آینده مقبره آیت الله خمینی
http://www.ghandchi.com/2020-rezashah-khomeini.htm

 

2. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

3. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی
http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm

 

4. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده‌نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH