Sam Ghandchiسام قندچي چرا بحث پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی دکتر نیره انصاری مهم است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2019-pishnevise-ghanoone-asaasi.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/KLjDgZ

پی نوشت ششم اسفندماه 1397: از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد: http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

پی نوشت هفتم اردیبهشت ماه 1397: فصل پایانی: https://www.facebook.com/nayereh.ansari/posts/1040387986142549: http://nayereansari.blogfa.com/post/111: https://goo.gl/vx2YDz

قانون اساسی پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده: http://www.ghandchi.com/2149-enhelaale-ghanoone-asaasi.htm

 

ghanoone-asaasi

 

امروز خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان برجسته ایرانی ساکن سوئد بخش نخست پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی خود را منتشر کرد (1). خانم نیره انصاری این طرح را با دو عبارت "حکومت دموکراتیک" و "آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک" آغاز می کند. این امر خیلی مهم است. شاید بهتر از هرکسی دو روز پیش آقای عبدالله مهتدی در سخنرانی خود در جلسه مهستان جنبش سکولار دموکراسی (2)، این موضوع را توضیح داد وقتی گفت که ما جمهوریخواه هستیم اما اصل تأکید ما بر دموکراسی خواهی است (3). در واقع این نظر درست که از کنشگران سیاسی ایران از نحله های مختلف فکری شنیده می شود نشان می دهد که هدف آزادیخواهان ایران در قرن بیست و یکم برپایی دموکراسی واقعی در ایران آینده است و دلیل تأکیدمان نیز بر سکولاریسم و جمهوریخواهی دقیقاً به این خاطر است که دموکراسی خواه هستیم، در حالیکه حکومت مذهبی، دموکراسی را برای مذاهب دیگر و افراد غیرمذهبی نقض می کند و جمهوریهای غیردموکراتیک مذهبی، بعثی، فاشیستی، نظامی و دیکتاتوری پرولتاریا و امثالهم دموکراسی خواهی را نقض می کنند و به صرف جمهوری بودن ایده آل ما نیستند. حتی دلیل مخالفت ما با حکومتهای موروثی نظیر رژیمهای سلطنتی یا جمهوریهای موروثی نظیر کره شمالی، سوریه و آذربایجان بخاطر نقض دموکراسی خواهی با توسل به تبعیض بر مبنای اصل و نسب است وگرنه اگر جمهوری معینی حقوق بیشتری را از مردم نقض کند، رژیمی سلطنتی اما دموکراتیک که در آن تنها نقض دموکراسی در عرصه تبعیض برای انتخاب شخص اول مملکت بر مبنای اصل و نسب باشد بر چنان جمهوری استبدادی ارجحیت دارد، یعنی رژیمی نظیر سوئد بر جمهوریهای استبدادی نظیر جمهوری اردوغان در ترکیه امروز، برتری دارد هرچند ایده آل ما جمهوریخواهان سکولار دموکرات، جمهوری دموکراتیکی نظیر ایالات متحده آمریکا است که در آن مذهب و حکومت از هم جدا هستند و تازه به آنهم راضی نیستیم و در قرن بیست و یکم که ما در آن زندگی می کنیم، ایده آل ما یک جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار است (4). در نتیجه آنچه امروز با ارائه طرح پیشنهادی خانم دکتر نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی ایران آینده آغاز شده، آن کارِ کارستانی است که می تواند در برقراری حکومت دموکراتیک در ایران چراغ راهنمای ما شود. به دوستان توصیه می شود در فیسبوک خانم دکتر نیره انصاری در بحث این پیشنویس قانون اساسی شرکت کنند که بدون همکاری فعال همه صاحب نظران نمی توان به نتیجه رسید (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم اردیبهشت ماه 1397
April 24, 2018

 

پانویس:

 

1.  دکتر نیره انصاری: پیش نویس قانون اساسی ایران آینده؛ حکومت دموکراتیک؛ آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک
https://goo.gl/vx2YDz

https://www.facebook.com/nayereh.ansari/posts/1040387986142549
https://www.facebook.com/nayereh.ansari

http://nayereansari.blogfa.com/post/110

http://nayereansari.blogfa.com/post/111

https://goo.gl/KLjDgZ

 

2. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

3. سخنرانی عبدالله مهتدی در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1397

https://www.youtube.com/watch?v=QW-aM-aK-UQ

https://soundcloud.com/mihantv1/vzsrc5fblbdi

 

4. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

5. فیسبوک خانم دکتر نیره انصاری
https://goo.gl/vx2YDz 
https://www.facebook.com/nayereh.ansari

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH