Sam Ghandchiسام قندچي درباره جبهه ملی و همه پرسی استقلال کردستان عراق

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1643-jebhe-kurdistan.htm

 

در چند روز اخیر دوستان جبهه ملی در واکنش به همه پرسی استقلال کردستان عراق مواضع مختلف و گاه متضادی داشته اند اما در اینجا فقط برخی از این مواضع که بعنوان بخشهای شناخته تر جبهه هستند، ذکر می شوند. از نگاه این قلم آنچه در تهران هـیئت اجـرائیه جـبهه ملـی پنجم خوانده می شود، درست ترین موضع گیری را داشت (1)، هر چند شخصاً کلاً نگاهم به ایران با آن دوستان نزدیک نیست و بیشتر خود را به دیدگاه های کورش زعیم نزدیک می دانم که اکنون در زندان است و شک دارم که در تدوین بیانیه او نیز دخیل بوده است. اما 6 ماه پیش، مهندس زعیم پیامی به پانزدهمین کنگره حزب کومله ارسال کرد (2) و اینجانب نیز همان زمان در مورد آن پیام تحلیلی ارائه کردم و بر نیاز به ایجاد جبهه ای متحد برای مقابله با خطر تجزیه ایران و جنگ داخلی تأکید کردم (3). متأسفانه آقای کورش زعیم در زندان است و کل بحثها نیز در مورد موضوع خطر تجزیه ایران تغییرات اساسی کرده است و از جمله این قلم دیگر از هیچگونه فدرالیسم در ایران حمایت نخواهم کرد (4)، و نمی دانم مهندس زعیم در این مورد چه می اندیشد. امروز دیدم جبهه ملی اروپا پیام 6 ماه پیش مهندس زعیم به پانزدهمین کنگره حزب کومله را تجدید چاپ کرده است (5). در همین حال در سایت دیگری ملقب به خبرگزاری جبهه ملی ایران که به آقای زعیم نزدیک است، آقای بیژن مهر از جدا شدن کردستان عراق خرسند است اما از قدرتمند نبودن دولت ایران در این رابطه اظهار ناراحتی کرده و مدعی است که فرصتی طلایی برای ایران است که تکه ای از خاک عراق را تصرف کند؛ البته شاید درک این قلم از نوشته ایشان غلط است و در آنصورت عذرخواهی می کنم و تقاضا می کنم خوانندگان خود بخوانند و جمع بندی کنند (6) و جالب است که آن سایت همزمان بیانیه جبهه ملی در تهران را در مخالفت با هر نوع جدایی طلبی در خاورمیانه، منتشر کرده است. به هر حال موضع آقای بیژن مهر در این رابطه می تواند در خاورمیانه جنگ افروزانه باشد، شاید هم سهواً بیان شده است، و کلاً تصور نمی کنم آقای مهندس زعیم چنین دیدگاهی داشته باشند چون اقلاً پیام 6 ماه پیش ایشان چنین برداشتی نمی دهد. اما تبلیغات امثال آقای یوسف عزیزی بنی طرف برای به اصطلاح "حکومت اقلیم احواز،" بحث این قلم را تأیید کرد که نوشته بودم "مرگ خوب است اما برای همسایه!" (7). البته دیدگاه آقای محمد ارسی بیشتر بیان نظر بخشی از چپ است تا جبهه ملی. برخی شخصیتهای پراکنده جبهه ملی نیز مواضع گوناگون و ناروشنی در این رابطه مطرح کرده اند که شاید سهوی و بیشتر از روی عدم اطلاع از همه زوایای مسأله است. به هرحال بیانیه هیئت اجراییه جبهه ملی در تهران در این رابطه بسیار خواندنی بود و امیدوارم بیشتر مورد بحث قرار گیرد (8). از دیدگاه این قلم بیانیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان یکی از جامع ترین نظرات را در رابطه با همه پرسی حکومت اقلیم کردستان عراق ارائه کرد و مهمتر آنکه تلاش بیانیه تأکید بر پیشگیری از هرنوع جنگ، و خواستاری روابط صلح آمیز، هم با حکومت اقلیم کردستان عراق و هم با بقایای کشور و دولت عراق است (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
نهم مهر ماه 1396
October 1, 2017

پانویس
:

 

1. هـیئت اجـرائیه جـبهه ملـی ایـران، تهران : با هرگونه جدایی خواهی و تجزیه طلبی در کشورهای خاورمیانه قویا مخالفیم، دوم مهرماه 1396
http://jebhemeliiran.org/?p=1326

 

2. پیام کورش زعیم به پانزدهمین کنگره حزب کومله کردستان ایران
http://www.ghandchi.com/kourosh-zaim-komala.htm

 

3. عبدالله مهتدی، کورش زعیم و جوامع اتنیکی در ایران
http://www.ghandchi.com/1446-ethnic-communities.htm

 

4. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

5. سایت جبهه ملی ایران-اروپا: پیام 6 ماه پیش مهندس زعیم به کنگره پانزدهم کومله

http://www.jebhemelli.info/?p=7115

 

6. بیژن مهر: چرا استقلال کردستان عراق به سود ایران است
http://goo.gl/LSVinH
http://jebhe.net

https://goo.gl/1pvAJP

 

7. آقای یوسف عزیزی بنی طرف هم خواستار حکومت اقلیم احواز شده است
http://www.ghandchi.com/1637-yousef-azizi-banitorof.htm

 

8. هـیئت اجـرائیه جـبهه ملـی ایـران، تهران: با هرگونه جدایی خواهی و تجزیه طلبی در کشورهای خاورمیانه قویا مخالفیم، دوم مهرماه 1396
http://jebhemeliiran.org/?p=1326

 

9.  بيانيهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان دربارهء همه پرسی انجام شده در اقليم کردستان عراق
http://isdmovement.com/2017/0917/092917/092917-ISDParty-Declaration-on-Kurdish-state-in-Iraq.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH