Sam Ghandchiسام قندچي متأسفانه فمینیسم قادر نیست مسأله زنان را در رژیمی قرون وسطایی حل کند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1528-women-in-iran.htm

 

ساعتی پیش گفتگوی روز گذشته حسن اعتمادی دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جلال ایجادی را با جمشید چالنگی در تلویزیون ایران فردا که به موضوع کابینه جدید حسن روحانی اختصاص داشت، تماشا می کردم (1). بحث بویژه بر موضوع عدم حضور خانمها در کابینه تازه حسن روحانی متمرکز شده بود. واقعیت این است که در 38 سال گذشته شاید جنبش زنان ایرانی که تمرکز خود را بر فمینیسم گذاشته، بیش از هر تلاش دیگری در عرصه جنبش مدنی ایران فعال بوده و دستاوردهای زیادی نیز در عرصه های اجتماعی موقعیت زنان داشته است. شاید اگر در زمان شاه چنین جنبش فمینیستی در ایران راه افتاده بود، زنان ایران حتی بسیاری از دستاوردهای زنان در جوامع فراصنعتی را هم کسب کرده بودند (2)، اما امروز دقیقاً وقتی به عرصه سیاسی نگریسته می شود، تقریباً دستاورد جنبش زنان ایران در همه این 38 سال صفر بوده، و گرچه چنین حرفی را مصاحبه کنندگان نمی گفتند اما آنچه در مورد جایگاه سیاسی زنان مطرح می کردند، حکایت از این واقعیت تلخ و شکست جنبش زنان در عرصه سیاسی بود. در این رابطه خاطر نشان کردن جایگاه سیاسی خانم فرخ رو پارسا (3) در رژیم گذشته توسط آقای حسن اعتمادی، بسیار بجا بود. اگر دقت کنیم دستاوردهای جنبش زنان در عربستان سعودی هم به همینگونه است، در حالیکه در کشورهای سکولار اسلامی نظیر ترکیه چنین نیست. بنظر می رسد جنبش فمینیستی در جوامع قرون وسطایی گرچه در عرصه اجتماعی مؤثر است اما در ارتقاء موقعیت سیاسی زنان چندان مؤثر نیست. دانش این قلم در این عرصه بسیار کم است اما تا آنجا که بخاطر دارم حتی در اروپای قرون وسطی نیز چنین بوده و جنبش های فمینیستی، تازه در جامعه مدرن است که با تکیه بر موضوعات مدنی توانسته اند در ارتقا مقام سیاسی زنان موفق باشند، یعنی با ارتقا موقعیت اقتصادی زنان، جایگاه سیاسی زنان را نیز که به هر حال در جامعه ای مدرن بر حسب جایگاه اقتصادی رشد می کند، ارتقا دهند. اما راهکار برای زنان در جامعه قرون وسطایی اساساً بیرون کشیدن کل جامعه از ساختار قرون وسطایی و مشخصاً مذهبی است. شاید جنبش زنان بهتر است تمرکز خود را بر اشاعه سکولاریسم بگذارد. حتی انقلاب مشروطه به رغم آنکه در عرصه سکولاریسم ضعیف بود توانست با بریدن از جامعه قرون وسطایی، موقعیت سیاسی زنان را ارتقا دهد و بعد هم در دوران رضا شاه که تشکیلات مذهبی تشیع در ایران شدیداً عقب رانده شد، زنان بیشتر توانستند در عرصه سیاسی فعال شوند، و البته انقلاب 1357 اثر معکوس داشت و جامعه سکولار در ایران را، جمهوری اسلامی به عقب راند، با اینحال نتوانست زنان ایران را به سطح عربستان به عقب بکشد. فعالان زن که بسیار از این قلم در این عرصه مطلع تر هستند، بهتر می توانند 38 سال تلاش جنبش فمینیستی را به صورتی که تا کنون بوده ارزیابی کنند، و اینکه در چه زمینه هایی توانسته دستاورد داشته باشد، و در چه زمینه هایی اصلاً بنظر نمی رسد بتواند به نتیجه ای برسد. شاید امید داشتن به جنبش فمینیستی برای کسب موفقیت چشمگیری در عرصه سیاست، بی نتیجه باشد و بجای آن، ممکن است که فعالان جنبش زنان بهتر باشد که نیروی بیشتری را برای سکولار کردن کل جامعه که 38 سال است بسوی ساختاری قرون وسطایی رانده شده، صرف کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیستم مرداد ماه 1396
August 11, 2017

پانویس
:

 

1. حسن اعتمادی و جلال ایجادی در تفسیر خبر چهارشنبه 18 مرداد 1396 درباره کابینه دوم شیخ پرزیدنت حسن روحانی و مسائل مردم ایران

https://www.youtube.com/watch?v=MLU9feEdJak

 

2. زنان، مردان، عشق ، تعهد، و آینده - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/420-WomenMen.htm
Women, Men, Commitment, Love and Future-Second Edition
http://www.ghandchi.com/420-WomenMenEng.htm

 

3. زادروز زنده یاد دکتر فرخ رو پارسا
http://www.ghandchi.com/1137-farrokhroo-parsa.htm  
 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH